en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 08/19 Revidert kvalitetssystem

Orientering

Innledning

Det legges med dette frem for læringsmiljøutvalget en orienteringssak knyttet til arbeidet med revidert kvalitetssystem ved Universitetet i Stavanger. Utdanningsdirektøren og prorektor sendte 20. desember 2018 på intern høring i organisasjonen, en revisjon av kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger, med høringsfrist 1. mars 2019.

Bakgrunn og prosess

Universitetet i Stavanger fikk første gang akkreditert kvalitetssystem i 2004. Dette ble revidert i 2009. Styret vedtok i 2016 en kvalitetspolicy for UiS; Gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitet i utdanningene, i alle tre sykluser, skal vi motivere for kontinuerlig arbeid med forbedring av studier, undervisning og læring. I en kultur for kvalitetsarbeid går forbedringsprosessene gjennom systematisk dokumentasjon og analyser, nye veloverveide planer og forsøk på å realisere best mulig undervisning og læring.

De to siste årene har arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet gjennomgått en prosess med fokus på kvalitet i tre nivå; emne-, studieprogram- og porteføljenivå. I tillegg har utdanningsdirektøren og prorektor vært særlig opptatt av å forankre revisjonen av kvalitetssystemet der kvalitetsarbeidet i all hovedsak skjer; i fakultetene. På denne bakgrunn har arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet i siste to årene vært følgende:

 • Sak i utdanningsutvalget om mandat for revisjon av kvalitetssystemet i februar 2018
 • Arbeidsgruppe som har vurdert nåværende emneevalueringer og sett på standardisering av emneevalueringer
 • Workshop med studentene om emneevaluering
 • Første versjon av kvalitet i emnene – sommer 2018
 • Referansegruppemøter for kvalitetssystem rettet mot emnenivået - vår 2018
 • Lesing og bearbeiding av referansegruppe – september 2018
 • Lesing og bearbeiding av studieprogramledere – oktober 2018
 • Presentasjon på studieprogramledersamling i oktober 2018
 • Workshop med gjennomgang av emneevalueringsskjema med studenter i november 2018
 • Workshop med ansatte om gjennomgang av skjema i desember 2018
 • Presentasjon i Læringsmiljøutvalg – nov 2018
 • Presentasjon i STAL-møte
 • Utsending av kvalitet i studieprogrammene til studieprogramlederne
 • Presentasjon på studieprogramledersamlingen i desember 2018.
 • Gjennomgang av kvalitet på studieporteføljenivå er basert på dagens prosedyrer i tillegg er de syv kvalitetsfaktorene lagt til grunn også på porteføljenivå.

Målsetting

Det er en målsetting å legge frem sak for utdanningsutvalget i april 2018. NOKUT har varslet at de vil føre tilsyn med UiS sitt kvalitetsarbeid høsten 2019, og da skal UiS være klar til å ta imot NOKUT.

Det overordnede målet for kvalitetsarbeidet, og et viktig fokus i revisjonsarbeidet, har vært at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling (læringsutbytte), møte relevante utdanninger som gir solide forberedelser for aktiv deltagelse i samfunnet og for en fremtidig yrkeskarriere (relevans), samt gjennomføre utdanningene mest mulig effektivt (gjennomføring). (Meld. St. 16, 2016-2017, s. 15)

Universitets- og høyskoleloven pålegger universitetet å ha et kvalitetssystem som sikrer og videreutvikler kvaliteten i de utdanningene som tilbys. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring etter lovens krav. Samtidig må universitetet følge en rekke føringer for kvalitetsarbeidet og krav til kvalitetssystemet gjennom nasjonalt og lokalt reglement:

 • Studiekvalitetsforskriften (Kunnskapsdepartementet)
 • Studietilsynsforskriften (NOKUT)
 • Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger
 • Andre lokale forskrifter, regler og retningslinjer.

Læringsmiljø og kvalitet i utdanningen

Universitetsstyret har det øverste ansvaret for at institusjonens virksomhet holder høy kvalitet. Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som omhandler læringsmiljøet. Hvordan UiS jobber med kvalitet i utdanningene, har betydning for hvordan studentene ved UiS opplever studiene og læringsmiljøet de er en del av. Et robust, enkelt og ikke minst gjennomførbart system for å sikre god kvalitet i de studiene vi tilbyr studentene, er avgjørende for et godt læringsmiljø.

Utdanningsdirektøren ser derfor viktigheten av å orientere læringsmiljøutvalget om den prosessen UiS nå er inne i, der alle fakultetene nå i januar og februar jobber seg gjennom høringsdokumentene med frist til å uttale seg innen 1. mars.

I arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet har syv faktorer stått sentralt. Disse syv faktorene har man kommet frem til at har størst betydning for kvalitet i utdanningene ved UiS, og de utgjør dermed den røde tråden i kvalitetssystemet ved UiS.

Man kan også her se koplingen mellom kvalitets i utdanningene og læringsmiljøbegrepet, i det at alle faktorene har et element av læringsmiljø i seg, og har dermed betydning for hvordan studentene opplever studiet de går på. 

 

Engasjement

Studentenes og faglæreres engasjement, ambisjoner og involvering

 

Tilbakemelding

Tilbakemeldinger og vurderinger av faglig og studiemessig art

 

Undervisning

Faglig styrke ved undervisningen og studentaktiv læring

 

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelser som gir meningsfull informasjon om hva som skal være resultatene av studentens læring

 

Arbeidslivsrelevans

Studieprogrammer utviklet i samarbeid med, og med relevans for, arbeidslivet

 

Internasjonalisering

Internasjonalisering som naturlig del av utdanningen

 

Forskningsbasert

Forskningsbasert utdanning og undervisning

 

Det samles inn data rundt disse faktorene både på emnenivå, programnivå og studieporteføljenivå, og det føres dialog på alle nivå i organisasjonen rundt forståelse av disse, status og kontinuerlig forbedring.

For læringsmiljøutvalget, som rådgivende organ for styret i saker som om handler læringsmiljø, er det viktig at utvalget er orientert om prosessen som nå pågår med revisjon av kvalitetssystemet, og hva kvalitetssystemet innebærer og betyr, også for læringsmiljøet til våre studenter.

 

Vedlegg: Kvalitetssystem for utdanning ved Universitetet i Stavanger

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 04. februar 2019.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy, seniorrådgiver