en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 04/19 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2019

Vedtak

Sakens bakgrunn

Læringsmiljøutvalget har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Utvalget skal vurdere om det vil tilrå en slik utlysing også dette året, og om kriteriene for tildeling i så fall bør beholdes uendret, eller om de bør oppdateres.

Utlysningen av midlene har normalt skjedd i januar/februar med frist for å søke midlene i mai. Fakultetene og universitetsbiblioteket har tradisjonelt fått tilsendt utlysningen, og er blitt oppfordret til å søke midler dersom det er miljøer eller prosjekter som oppfyller kriteriene for å søke.

Følgende kriterier for tildeling var formulert i utlysningsteksten i 2018:

«Som et ledd i arbeidet med å bedre integrering av internasjonale studenter, legges det høsten 2018 opp til felles semesterstart for alle studenter. Utdanningsdirektøren foreslår at årets midler går til de studieprogram som vil legge til rette for bedre integrering faglig, pedagogisk og sosialt av internasjonale studenter».

Forslag til kriterier for årets tildeling av midler

Midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene. Utdanningsdirektøren foreslår for 2019 at det tildeles støtte til tiltak og prosjekter som setter fokus på studenters helse og trivsel. Valget er tatt på bakgrunn av SHOT-undersøkelsen 2018 (helse- og trivselsundersøkelsen). Hele rapporten kan leses her: 

https://www.uio.no/studier/om/laringsmiljo/shot/rapportene/shot-2018-studentenes-helse-og-trivselsundersokelse.pdf

Tildeling av et enkelttiltak har tidligere år hatt en øvre grense på kr. 50.000. Læringsmiljøutvalget har opphevet denne grensen, og har en øvre ramme for utlysningen på kr. 300.0000.  

Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av midlene. Utlysningen gjøres digitalt. Teksten til utlysning, samt mål for hvordan søknaden skal se ut, finnes på nettsidene til læringsmiljøutvalget og i P360.

Utdanningsdirektørens vurdering

Vi setter søkelys på studenters helse og trivsel på bakgrunn av SHOT-analysen fra 2018 referert til herover. SHOT har tidligere vært gjennomført i 2010 og 2014. Undersøkelsene omfatter studenters fysiske og psykiske helse, livskvalitet og studiemestring, og det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen. I 2018 ble det også inkludert spørsmål om seksuell trakassering. I SHOT 2018 kommer det fram at en av seks studenter kjenner på ensomhet, isolasjon og utenforskap. 

SHOT er Norges største undersøkelse av studenters helse og trivsel og i 2018 var det over femtitusen som svarte. Sammenliknet med andre grupper i tilsvarende alder tyder undersøkelsen på at studenter sliter mer, derfor må det fokuseres på studenters livssituasjon. Vi vil derfor i årets tildelinger av læringsmiljøfremmende tiltak støtte tiltak og prosjekter som tematiserer studenters livskvalitet, helse og trivsel.

 

Forslag til vedtak:  Læringsmiljøutvalget lyser ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak som knyttes til studenters livskvalitet, helse og trivsel.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 4. februar 2019.

Saksbehandler: Tore Klepsvik