en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsrapport 2018 - Kapittel 2: Læringsmiljøutvalget

Kapitlet gir en kort oversikt over arbeidsområde og sammensetting for læringsmiljøutvalget i kalenderåret 2018.

2.1 Utvalgets arbeidsområde

Læringsmiljøutvalgets arbeid med kvalitet i universitetets studie- og læringsmiljø er forankret i det mandat styret har gitt utvalget. Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter setter sammen med mandatet rammene for utvalgets arbeid. Utvalget utgjør institusjonens lovpålagte læringsmiljøutvalg og må oppfylle lovens krav til læringsmiljøutvalg. Styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over lovens krav, slik loven gir anledning til. Utvalget skal være et rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen forøvrig i saker som angår sikring og utvikling av kvaliteten på universitetets fysiske, digitale og psykososiale studie- og læringsmiljø. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt studie- og læringsmiljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

I rapporteringsåret er det skjedd følgende endringer i Lov om universiteter og høyskoler der endringen kan ha innvirkning på universitetets studie og læringsmiljø:

 • Universitets- og høyskoleloven ble endret gjennom Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) av 15.06.2018 (LOV-2018-06-15-43) med virkning fra 01.07.2018, og endrer UHL gjennom endringer i paragrafene/leddene § 2-1 (1), § 3-9 (2) og (5), §  4-8 (2) og (5), § 4-9 (3), § 4-14 samt ny § 4-15 og ny § 4-16, § 5-3, § 5-4, § 6-5, § 7-6 (2) og (3), § 7-8, § 9-4 (9), § 10-5 (5). Flere av endringene har innvirkning på studie- og læringsmiljet. (Endringene av paragrafene § 8-1 (2), § 8-4 (3), § 8-5, § 8-6, § 8-7 (2), § 8-8, § 8-9, § 8-10 (1), § 8-11 (1) og (2), § 8-12 (1) har ikke innvirkning på studie- og læringsmiljøet ved UiS.)
 • Universitets- og høyskoleloven ble endret gjennom Lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) av 22.06.2018 (LOV-2018-06-22-85) med virkning fra 01.08.2018, og endrer UHL gjennom å innføre en ny § 7-8 med forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Endringene har innvirkning på studie- og læringsmiljøet.

I rapporteringsåret er det skjedd følgende endringer i studietilsynsforskriften der endringen kan ha innvirkning på universitetets studie- og læringsmiljø:

 • Studietilsynsforskriften ble endret gjennom Forskrift om endring i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fastsatt av NOKUT 25.10.2018 (FOR-2018-10-25-1725), der § 4-1 (3) samt merknadene til § 4-1 (1) og § 4-1 (3) ble endret, og merknaden til § 4-1 (4) ble fjernet. Endringene har innvirkning på studie- og læringsmiljet.

I rapporteringsåret ble også studiekvalitetsforskriften endret, men endringene kan kun i liten grad innvirke på universitetets studie- og læringsmiljø Endringen gjennom Forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22.11.2018 (FOR-2018-11-22-1775) vil ikke ha noen innvirkning for UiS. Endringen gjennom Forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 03.02.2018 (FOR-2018-01-03-6) trådte i kraft 01.02.2018. Endringen vil ikke ha virkning for UiS før 01.01.2020, og angår hos oss særlig akkreditering av stipendiatprogram (doktorgradsstudium) for kunstnerisk utviklingsarbeid. Endringen vil kunne ha virkning for studie- og læringsmiljøet for slike programmer.

Gjennom rapporteringsåret er utvalget holdt løpende orientert om lovendringer med betydning for studie- og læringsmiljøet ved Universitetet i Stavanger, blant annet i sak LU 25/18-2: Endringer i UH-loven 1.juli 2018 .

2.2 Sammensetting og arbeidsform

Utvalgets nåværende mandat og sammensetting hadde effekt fra høstsemesteret 2016. Både i utdanningsutvalget og i læringsmiljøutvalget står arbeid med kvalitet sentralt. Læringsmiljøutvalgets arbeid med kvalitet i studie- og læringsmiljøet retter seg i hovedsak mot studienes og studieinnholdets omgivelser (inklusive studienes digitale omgivelser), mens utdanningsutvalgets arbeid med kvalitet i hovedsak retter seg mot studienes innhold (inklusive studienes digitale innhold).

Læringsmiljøutvalgets sammensetning ble endret i løpet av dette rapporteringsåret, idet utvalget i sak LU 29/18 vedtok at studentombudet ved UiS skal være fast observatør til læringsmiljøutvalget.

Utvalgets arbeid utføres i og mellom møtene av utvalgsmedlemmene og utvalgets sekretariat. Ledervervet i læringsmiljøutvalget veksler hvert studieår mellom en student og universitetets prorektor. Prorektor Dag Husebø ledet utvalget våren 2018, mens StOr-leder Cathrine Johanne Sønvisen ledet utvalget høsten 2018. Utdanningsdirektøren er utvalgets sekretær.

Utvalgets funksjonsperiode følger studieåret. Oppnevningsperioden er ulik for de ulike medlemmene etter ordningen fastsatt i utvalgets mandat og sammensetting. Oppnevningsordningen medfører at utvalgets sammensetting endres hver høst, og utvalget konstituerer seg derfor på nytt på sitt første møte hver høst. 

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2018:

 • Sven Andersen (vara drift/infrastrukturmedlem vår, vara drift/infrastrukturobservatør  høst)
 • Joachim Børlie (studentmedlem, høst)
 • Marina Davidian (drift/infrastrukturmedlem, høst)
 • Aleksander Egeli (studentmedlem, vår)
 • Roar I. Huseby (drift/infrastrukturmedlem vår)
 • Dag Husebø (prorektor, fast medlem, utvalgsleder vår)
 • Karoline Holmboe Høibo (vara fakultetsdirektørmedlem, vår og høst)
 • Lars Atle Kjøde (vara prodekanmedlem, vår)
 • Lone Litlehamar (fakultetsdirektørmedlem, vår og høst)
 • Anne Marie Lund (studentmedlem, vår og høst)
 • Brita Strand Rangnes (prodekanmedlem, vår og høst)
 • Jakob Ryen (studentmedlem, høst)
 • Jørgen Sjøberg (studentmedlem, vår)
 • Cathrine Johanne Sønvisen (studentmedlem, høst, utvalgsleder høst)
 • Lene Borgen Waage (eksternt medlem, vår og høst)
 • Emma Øren (studentmedlem, vår)

Faste observatører:

 • Frank Bremnes (studentsamskipnadsobservatør, vår og høst)
 • Marina Davidian (drift/infrastrukturobservatør,  vår)
 • Roar I. Huseby (drift/infrastrukturobservatør  høst)
 • Gitte Kolstrup (universitetsbibliotekobservatør, vår og høst)
 • Maren Anne Kvaløy (studentombudobservatør, høst)

I 2018 har læringsmiljøutvalget holdt fem møter (to i vårsemesteret og tre i høstsemesteret) etter en møteplan fastsatt av utvalget i samarbeid med utdanningsutvalget og koordinert med styrets møteplan. I tillegg til møtene kommer det årlige fellesseminaret med utdanningsutvalget, som i 2018 ble avholdt i desember.