en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsrapport 2018 - Kapittel 3: Utvalgets arbeid i 2018

Planen for utvalgets arbeid i 2018 (fastsatt av utvalget 22.05.2018) organiserte utvalgets arbeid i fire hovedområder: «Universell utforming av læringsmiljøet», «Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse», «Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten», og «Opplæring av nye medlemmer». I dette kapitlet rapporterer utvalgets sitt oppfølgingsarbeid knyttet til de fire områdene så vel som utvalgets arbeid på øvrige saksområder.

Ut over saker som følger av årshjulet har læringsmiljøutvalget gjennom 2018 innrettet arbeidet sitt mot de fire områdene som var pekt ut i årsplanen for 2018.

3.1: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet

Ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. januar 2018. Loven stiller krav til høyere utdanningsinstitusjoner når det gjelder universell utforming av IKT.

 • Tiltak: Revisjon av handlingsplan for universell utforming ved UiS, med særlig vekt på universell utforming av IKT.
  • Oppfølging i 2018: Revisjonsarbeidet ble forsinket blant annet av omorganiseringsarbeidet ved universitetet. Utvalget ble høsten 2018 orientert om at revisjonsarbeidet var i full gang igjen, og fastsatte i sak LU 44/18 Utvalgets arbeidsplan for 2019 at utvalget gjennom 2019 skal følge opp de læringsmiljørettede tiltakene i den reviderte handlingsplanen (jmf kapittel 4 i foreliggende årsrapport). 
 • Tiltak: Gi innspill til videreutvikling av internasjonal campus.

3.2: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

Institusjonsledelsens ansvar for læringsmiljøet er klart uttrykt i universitets- og høyskolelovens § 4-3. UiS har, i tråd med ny Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, vedtatt ordning og mandat for studieprogramleder og studieprogramutvalg. Ordningen skal bidra til å sikre kvalitet og kvalitetsutvikling i studiene. Dette inkluderer arbeidet med studie- og læringsmiljø. Utvalget vil også ha fokus på utdanningsledelse, med et særlig fokus på at sensurfrist ved eksamen overholdes.

 • Tiltak: Utvalget vil motta og behandle rapporter om sensur av eksamen, for å sikre gode rutiner slik at kravet til sensurfrist blir overholdt.
 • Tiltak: Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter blant annet i lys av at stillinger som studieprogramledere og etablering av studieprogramutvalg trådte i verk 1.1.2018, og også for å få på plass tydeligere beskrivelser av rolle- og ansvarsforhold.
  • Oppfølging i 2018: StOr utarbeidet innspill til slik gjennomgang samt forslag til sammensetning. Utvalget behandlet studenttillitsvalgtordningen og innspillene fra StOr i sak LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter, og vedtok i samme sak at læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som skal revidere studenttillitsvalgtordningen, der arbeidsgruppen skal legge frem en rapport på arbeidet og konkrete forslag til tiltak for ny og forbedret studenttillitsvalgtordning for læringsmiljøutvalget i møtet 9. april 2019, samt at arbeidsgruppen skulle ha sammensetning som beskrevet i forslaget fra Studentorganisasjonen og slik at prodekan for undervisning ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Brita Strand Rangnes skulle inngå som arbeidsgruppens prodekanmedlem (jmf møtebok fra utvalgets møte 16.10.2018).
 • Tiltak: Målsettingen med en slik revisjon ikke vil være å vurdere tillitsvalgtordningen, men å styrke den, og å legge til rette for mer medvirkning, og tydeligere medvirkning. Det bør inngå i revisjonen å innarbeide hvilken kompetanse og kvalifikasjon studentene opparbeider gjennom å påta seg tillitsvalgtoppgaven, og hvordan dette attesteres av universitetet.
  • Oppfølging i 2018: Arbeidsgruppen har denne målsettingen med seg som innspill til sitt arbeid, der forslag til ny og bedre studenttillitsvalgtordning skal legges fram for læringsmiljøutvalget på utvalgets møte 9. april 2019.
 • Tiltak: Utarbeide sak om hvordan læringsmiljøutvalget skal kunne bistå i arbeid med kompetanseheving for studieprogramledere, med vekt på hva som skal til for at utvalget skal kunne yte slik bistand. Det er et stort informasjonsbehov i forhold til studieprogramledere, og dette må utvalget følge opp aktivt.

3.3: Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en gjennomgang av ordningen med læringsmiljøutvalg. Konsekvenser av denne gjennomgangen ville kunne bli en del av læringsmiljøutvalgets arbeid i 2018.

 • Tiltak: Følge Kunnskapsdepartementets gjennomgang av ordningen med læringsmiljøutvalg tett, og løpende vurdere mulige konsekvenser for utvalget og dets arbeid.
  • Oppfølging i 2018: Læringsmiljøutvalget hadde allerede på årets første møte (06.02.2018) som utvalgets strategiske tema en orientering om departementets evaluering av læringsmiljøutvalgene utført av Oxford Research, der også prosjektleder for evalueringen, Rune Stiberg-Jamt fra Oxford Research deltok (se også møteboka fra møtet 06.02.2018). Utvalget har også fulgt opp planpunktet gjennom det årlige fellesseminaret, der temaet i 2018 var «Sentrale utval i ny organisasjon frå 2019». Planpunktet ble også fulgt opp på årets fellesseminar, som ble forskjøvet til desember blant annet for å få større klarhet i departementets vurderinger. Fellesseminarets konklusjon var å beholde dagens ordning med to separate utvalg.
 • Tiltak: Tilskynde til at det planlegges/etableres et system som kan være en kanal oppover og utover når det er behov for å bringe informasjon ut og fram. Det hadde vært nyttig om dette kunne ivaretas av en sentral, koordinerende instans, for å oppnå en samlet tilgang til informasjon om hva som gjøres rundt om kring. Men det er viktig at arbeidet gjøres lokalt, selv om det koordineres sentralt.
 • Tiltak: Utvalget skal bidra til å oppfylle universitetsstrategiens digitaliseringsmål ved å utarbeide og ta i bruk digitale løsninger i økende grad gjennom året. Dette for å oppnå bedre og enklere tilgang til informasjon samt enklere og mer effektive prosesser og enklere og mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgavene.

3.4: Opplæring av nye medlemmer

Siden 2015 har det vært arrangert opplæring i utvalgsarbeid for nye medlemmer hver høst. Kurset har gjerne vært arrangert samme dag som fellesseminaret.

 • Tiltak: Videreføre og eventuelt videreutvikle kurs for nye medlemmer i utvalget. Utvalget ønsker egen opplæring for dette utvalget, heller enn den felles opplæringsløsning som er brukt hittil. Dette for å gjøre nye studentmedlemmer bedre rustet for arbeidet i LU.

3.5: Årshjulssaker

 • Årshjulsaktivitet: Fellesseminaret 2018
 • Årshjulsaktivitet: Studiebarometeret
  • Oppfølging i 2018: Studiebarometeret 2017 ble fulgt opp i sak LU 25/18-3: Studiebarometeret, der det ble vist til utdanningsutvalgets strategiske tema UU 14/18 Strategisk tema: Oppfylgjing av Studiebarometeret. Studiebarometeret 2018 ble behandlet i sak LU 38/18 Studiebarometeret 2018, der planen for årets studiebarometergjennomføring ble lagt fram for utvalget. 
 • Årshjulsaktivitet: Læringsmiljøprisen 2018
  • Oppfølging i 2018: Utvalget utlyste prisen i sak LU 06/18 Utlysing av læringsmiljøprisen, og tildeling ble behandlet i sak LU 17/18 Læringsmiljøprisen 2018, der læringsmiljøutvalget innstilte på at Læringsmiljøprisen 2018 skulle tildeles NORINT. Det er universitetsstyret som tildeler Læringsmiljøprisen etter innstilling fra læringsmiljøutvalget, og prisen ble utdelt på universitetets årsfest. Se også nyhetssaken om tildelingen på universitetets nettsider
 • Årshjulsaktivitet: Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2018.
  • Oppfølging i 2018: Utvalget behandlet utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak i sak LU 07/18 Utlysning av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2018, og gjorde i den saken vedtak om at det kunne søkes om midler til læringsmiljøfremmende tiltak som kan knyttes til bedre faglig, pedagogisk og sosial integrering av internasjonale studenter. Det kunne også søkes om tiltak for å fremme internasjonalisering hjemme. Tildelinger ble vedtatt i sak LU 18/18 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2018 - tildeling, der utvalget gjorde vedtak om tildele midler til Fadderordning for innreisende studenter, Innføringskurs for internasjonale studenter, Podcast veiledning for internasjonale studenter, Intergrering av internasjonale studenter på studieprogrammet, samt Sosialt arrangement knyttet til et allerede eksisterende faglig arrangement, og en fadderordning.

3.6: Andre saker etter utvalgets mandat

 • Mandatsak: Revisjon av kvalitetssystemet. Nye forskrifter og ny tilsynsordning krever at kvalitetssystemet revideres.
 • Mandatsak: Miljøarbeidet ved UiS. Styret anbefaler at UiS skal oppnå miljøfyrtårnstatus innen utgangen av 2018.
  • Oppfølging i 2018: Læringsmiljøutvalget behandlet emnet i sak LU 37/18 Miljøfyrtårn og miljøarbeid ved UiS, der utvalgets vedtak formidlet et ønske om at miljørådet skulle adressere læringsmiljøet på lik linje med arbeidsmiljøet i sitt arbeid med å utvikle og forbedre universitetets miljøytelse og oppnå miljøsertifisering. Utvalget vurderte at dette best kan ivaretas gjennom at miljørådet ble utvidet med en representant fra læringsmiljøutvalget, og ba utdanningsdirektøren ta de nødvendige initiativ for at så kan skje. Saken ble fulgt opp gjennom at miljørådet ble utvidet med representant fra læringsmijøutvalget og av utvalget i sak LU 49/18-9: Miljøfyrtårnsatsingen ved UiS.    
 • Mandatsak: Studie- og virksomhetsanalyse.
  • Oppfølging i 2018: Utvalget er holdt muntlig orientert om utviklingen i UiS Innsikt-prosjektet, som løper fra 2018 og ut 2020.