en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsrapport 2018 - Kapittel 4: Plan for 2019

Arbeidsplan fastsatt av utvalget 29.11.2018.

Utvalgets arbeidsform og hovedområder for arbeidet 

Utvalgets arbeidsform beholdes i det vesentlige uendret fra 2018. Arbeidsformen har utvalgets møter og saker som sentrale elementer. Utvalgets møter og saker publiseres på nettet og arkiveres i universitetets digitale arkivsystem. I tråd med sektordigitaliseringen og universitetets digitaliseringsstrategi er det forventet at bruken av digital arbeidsflyt øker gjennom planperioden.

Hovedområder for arbeidet

I læringsmiljøutvalgets arbeidsplan for 2019 er de fire hovedarbeidsområdene fra 2018 beholdt uendret, men er tilpasset de råd departementet og Universell nå gir om hvordan læringsmiljøutvalgene bør organisere og planlegge sitt arbeid. Den større vekt som departementet og Universell legger på vedtak med direkte virkning på institusjonens læringsmiljø er i tråd med utvalgets mandat, og følges opp i planen.

Hovedområdene for utvalgets arbeid i 2019 er:

 • Universell utforming av studie- og læringsmiljøet
 • Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse
 • Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten
 • Opplæring av nye medlemmer

4.1: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. En av endringene er kravene som loven stiller til høyere utdanningsinstitusjoner når det gjelder universell utforming. Endringen er i tråd med læringsmiljøutvalgets mandat og arbeid med universell utforming av studie- og læringsmiljøet.

Arbeidsplan for 2019:

 • Behandle og fastsette revidert handlingsplan for universell utforming ved UiS.
 • Følge opp studie- og læringsmiljørettede tiltak i den reviderte handlingsplanen for universell utforming.
 • Gi innspill til internasjonalt senter og til videreutvikling av internasjonal campus.
 • Vurdere hvordan universitetets nye kvalitetssystem sikrer og utvikler den universelle utformingen av studie- og læringsmiljøet ved institusjonen, og gi innspill og råd til justeringer.
 • Følge opp den aktive rolle som læringsmiljøutvalget nå har i miljøfyrtårnarbeidet og institusjonens miljøarbeid.
 • Følge opp biblioteksdirektørens invitasjon til tettere samarbeid omkring muligheter og begrensninger i den fysiske utformingen av studie- og læringsmiljøet, med vekt på universitetsbibliotekets arbeid på dette området.
 • Følge opp campusplanen som er under utarbeidelse gjennom å utarbeide et grunnlagsdokument som gir kriterier for et godt fysisk campus og som identifiserer de campusmessige forutsetningene for et godt studie- og læringsmiljø. Utvalget har forespurt universitetsbiblioteket v/bibliotekdirektøren om å initiere et slikt arbeid med tanke på utarbeidelse i løpet av 2019.
 • Følge opp Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT 2018) og prosjektet Helse, Utvikling og Samhold (HUS) gjennom konkrete tiltak rettet mot det psykososiale læringsmiljø.

4.2: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

Institusjonens ansvar for studie- og læringsmiljøet er klart uttrykt i universitets- og høyskoleloven, § 4-3. UiS har i tråd med studietilsynsforskriften vedtatt ordning for og mandat for studieprogramleder og studieprogramutvalg. Ordningen skal bidra til å sikre kvalitet og kvalitetsutvikling i studiene, og skal også bidra til at universitetet oppfyller sitt ansvar for å sikre og utvikle studie- og læringsmiljøet. Også i 2019 vil læringsmiljøutvalget ha fokus på utdanningsledelse, fortsatt med oppmerksomhet på at sensurfristene ved eksamen overholdes.

Arbeidsplan for 2019:

 • Utvalget vil motta fire årlige rapporter om forsinket sensur. Rapport legges fram etter ordinær eksamen vår og høst og etter kontinuasjonseksamen vår og høst.
 • Behandle tillitsvalgtordningen for studenter når den legges fram av arbeidsgruppen som reviderer ordningen.
 • Vurdere hvordan universitetets nye kvalitetssystem sikrer at studieprogramledere og utdanningsledelse er kjent med og følger opp det ansvar de har for utdanningenes og studieprogrammenes studie- og læringsmiljø, og eventuelt gi innspill og råd til justeringer.
 • Fra og med kalenderåret 2019 skal opplæring i læringsmiljøarbeid inngå i lederopplæringen for nye studieprogramledere.
 • Påse at studieprogramledere og studenttillitsvalgte blir vel informert når resultatene fra Studiebarometeret 2018 foreligger.
 • Påse at studieprogramledere og studenttillitsvalgte blir involvert i og informert om læringsmiljørettede tiltak som iverksettes som oppfølging av resultatene fra Studiebarometeret 2018.
 • Påse at studieprogramledere blir vel informert når midler til læringsmiljøfremmende tiltak utlyses.
 • Påse at studieprogramledere blir vel informert når læringsmiljøprisen utlyses.

4.3: Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

Kunnskapsdepartementets gjennomgang av ordningen med læringsmiljøutvalg ble behandlet på flere av utvalgets møter i 2018, og fellesseminaret i desember hadde Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget i ny organisasjon etter 2019 som tema. Revidert kvalitetssystem skal ferdigstilles i første halvår 2019.

Arbeidsplan for 2019:

 • Følge opp resultatene fra fellesseminaret 2018 om Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget i ny organisasjon etter 2019 med vekt på mulige konsekvenser for læringsmiljøutvalget og utvalgets arbeid.
 • Behandle resultatene fra Studiebarometeret 2018.
 • Vurdere hvilke læringsmiljørettede tiltak som bør iverksettes som oppfølging av resultatene fra Studiebarometeret 2018.
 • Gi høringsuttalelse til det nye kvalitetssystemet når utvalget mottar det til høring. Behandle og eventuelt vedta det nye kvalitetssystemet når det er ferdigstilt.
 • Bidra til digitaliseringen gjennom å utarbeide og ta i bruk digitale løsninger for å oppnå bedre og enklere tilgang til informasjon samt enklere og mer effektive prosesser og enklere og mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgavene.
 • Bidra til å fremme læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten gjennom å utlyse midler til læringsmiljøfremmende tiltak
 • Bistå styret i dets arbeid for å fremme studie- og læringsmiljøet gjennom å vurdere og innstille på kandidater til å motta læringsmiljøprisen.
 • Bidra til å fremme studie- og læringsmiljøets plass i institusjonen ved å representere universitetet på årlig LMU-forum, årlig Universellforum og NOKUTs årlige konferanse om høyere utdanning.
 • Bidra til etablering av tillitsvalgtforum.

4.4: Opplæring av nye medlemmer

Siden 2015 har det vært arrangert opplæring i utvalgsarbeid for nye medlemmer hver høst. Kurset har gjerne vært arrangert samme dag som fellesseminaret, men denne ordningen ble forlatt i 2018, da opplæringen ble endret til utvalgsvis opplæring heller enn en fellesopplæring for begge utvalg.

Arbeidsplan for 2019:

 • Videreføre og videreutvikle kurs for nye medlemmer i utvalget i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging.
 • Endringen fra 2018 med separat utvalgsvis opplæring videreføres.
 • Vurdere opplæringstiltakene som inngår i den reviderte studenttillitsvalgtordningen, og eventuelt tilrå justeringer.
 • Vudere bedre koordinering av opplæringen i studie- og læringsmiljøarbeid med institusjonens opplæring i arbeidsmiljøarbeid.

 

Saksbehandler: Stig Atle Selmer-Anderssen