en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 02/19 Årsrapport 2018 og plan for utvalgets arbeid i 2019

Vedtak

Utvalget skal etter sitt mandat avgi årlig rapport om eget arbeid og resultatene av det. Rapporten utgjør utvalgets lovpålagte rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø, og inngår i institusjonens helhetlige planleggings-, rapporterings- og budsjetteringsarbeid. Planen for utvalgets arbeid i 2019 ble fastsatt i sak LU 44/18. Justert plan i tråd med vedtak i sak LU 44/18 så vel som rapporten for utvalgets arbeid i 2018 fastsettes i foreliggende sak.

Læringsmiljøutvalgets årsrapport har de siste år fulgt oppsettet utvalget fastsatte i 2015, der rapporten er bygget opp av fire deler:

  • Kapittel 1: Om rapporten. Kapitlet beskriver rapportens hensikt og bakgrunn, og gir oversikt over rapportens innhold.
  • Kapittel 2: Læringsmiljøutvalget. Kapitlet beskriver utvalget og dets arbeidsområde, samt den sammensetning utvalget har hatt i rapporteringsperioden, og den arbeidsform som er brukt i rapporteringsåret.
  • Kapittel 3: Læringsmiljøutvalgets rapport for rapporteringsperioden, inndelt i arbeid og resultater for hvert enkelt hovedområde i planen for det aktuelle året. 
  • Kapittel 4: Utvalgets plan for det påbegynte år.

Utvalget har i de etterfølgende år vurdert oppsettet opp mot innholdet i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (2017), Kunnskapsdepartementets evaluering av læringsmiljøutvalgene (jmf sak LU 03/18 Strategisk tema: Orientering om departementets evaluering av læringsmiljøutvalgene, sak LU 15/18 Strategisk tema: Evaluering av LMUene og punkt LU 41/18-5: LMU-forum i Drammen) og det pågående arbeidet med ny lov for universiteter og høyskoler (og tilsvarende endringer i de aktuelle forskriftene), samt Universell sitt arbeid med å kartlegge og beskrive endringene i læringsmiljøarbeidets innhold og rammevilkår. Et trekk er at læringsmiljøutvalgene bidrar til bedre studiekvalitet gjennom saker som leder til substansielle vedtak som har direkte virkning på læringsmiljøet.  Et annet trekk er at læringsmiljøet nå deles opp i fem områder (fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk læringsmiljø (jmf LMU-håndboka fra Universell).

På bakgrunn av overstående momenter har utvalget bedt om at rapporten tilpasses endringene, og den framlagte rapporten er utarbeidet i tråd med sak LU 43/18, der utvalget gjorde følgende vedtak:

:

Vedtak: 

Læringsmiljøutvalget ønsker at årsrapporten for læringsmiljøutvalget for 2018 utarbeides i tråd med saksframlegget, og at rapporten gis et vedlegg der følgende inngår:

  • Tabell over antall og andel substansielle vedtakssaker i rapporteringsåret og foregående år.
  • Tabell over antall og andel substansielle vedtak som resulterer i (eller klart medvirker til) oppfølging i organisasjonen (gjennom at det opprettes arbeidsgruppe, utarbeides eller fastsettes handlingsplan, utarbeides styresak, gjøres styrevedtak, eller på annen måte) for inneværende og foregående år.
  • Liste over institusjonens oppfølgingstiltak i rapporteringsåret.
  • Tabell over hvilke av læringsmiljøets fem dimensjoner det enkelte substansielle vedtak har betydning for.

 

Utdanningsdirektøren legger fram forslag til årsrapport for 2018 og plan for 2019 som vedlegg til denne saken, med følgende forslag til vedtak:

 

Utvalget godkjenner årsrapport for læringsmiljøutvalget for 2018 og plan for 2019 som framlagt, med de kommentarer som framkom i utvalgets behandling av saken.  

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 04.02.2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen