en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 41/19 Forsinket sensur ved UiS, ordinær eksamen vår 2019

Orientering (18/01752)

Saken gjelder

Læringsmiljøutvalget har behandlet flere saker om sensurfrist og forsinket sensur de siste årene[1].

I tillegg ble styret forelagt sak om sensurfrist og forsinket sensur i sitt møtet 7. juni 2018 (US 42/18). I saken ble styret bedt om å vurdere tiltak for å få bukt med forsinket sensur, deriblant en ordning for bøtelegging. Under behandlingen av saken, ble styret informert om at det er iverksatt tiltak i organisasjonen for å få bukt med forsinket sensur. Våren 2019 fikk styret seg forelagt en orienteringssak US 39/19 Status forsinket sensur ved UiS. I denne saken framgikk det at det i perioden 2017 – 2018 var det en vesentlig reduksjon i forsinket sensur ved UiS. Saken inneholdt resultater både for ordinære eksamener og kontinuasjonseksamener.


Sensurtall fra 2017, 2018 og 2019

Tabell 1 viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for ordinære eksamener gjennomført våren 2017, høsten 2017, våren 2018, høsten 2018 og våren 2019.

Tabell 1 viser at omfanget av forsinket sensur har blitt mindre siden våren 2017 og er stabilt ved de siste målingene. Omfanget av andel kandidater som har mottatt sensur for sent med mer enn en uke har vært stabilt lav siden 2017, og er på kun 1% våren 2019.

Tabell 2: Forsinket sensur og sensur levert innen fristen, fordelt på fakulteter og institutter, vår 2019.

Tabell 2 viser tall for sensur fordelt på fakulteter og institutter. Ser vi på totalsummen av sensur, er resultatene for vår 2019 tilsvarende dem vi hadde for gjennomføring av sensur våren 2018 og høst 2018. Omfanget av forsinket sensur utover én uke er fortsatt lavt.  

Om datagrunnlaget

I disse gjentakende sakene om forsinket sensur ved UiS, har vi lagt til grunn at når studentene mottar sensur skal de kunne hente ut karakterutskrift, det skal kunne sendes eksamensresultatet til Lånekassen, og studentene skal kunne ta med seg resultatet til videre studie- eller jobbsøking. Derfor inkluderer datagrunnlaget i denne saken også forsinkelser i forbindelse med samlet karakter.

Studenter skal ha samlet karakter i de situasjonene der et emne har to (eller flere) vurderingsdeler. For at resultatene skal komme med på vitnemål eller karakterutskrift, må samlet karakter foreligge. I FS sammenfaller frist for å gi samlet karakter med sensurfrist for siste prøving som inngår i en slik samlet karakter. Det er en administrativ oppgave å sørge for at samlet karakter blir beregnet. I FS gjøres dette automatisk ved å «haker av» for beregning av samlet karakter. Dette er ny funksjonalitet i FS fra sommeren 2019, vi forventer derfor at det vil bli færre forsinkede resultat når dette blir en jobb som går av seg selv, og ikke noe hver enkelt saksbehandler må huske på å gjøre.

Hvis vi holder forsinkelser i samlet karakter utenfor datagrunnlaget, og ser kun på overholdelse av sensurfrist for hver enkelt vurdering, er resultatene for UiS gode og viser at 7 enheter (dvs. 3 fakulteter og 4 institutter) overholder 3 ukers sensurfrist for samtlige av sine prøvinger.

Forslag til vedtak:

Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 


[1] LU 07/17, LU 37/17 og LU 05/18, LU 20/18, LU 30/18, LU 46/18, LU 09/19, LU 21/19 og LU 39/19.

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 23. september 2019.

Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund