en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 09/19 Forsinket sensur ved UiS, ordinær eksamen høst 2018

Orientering

Saken gjelder  

Læringsmiljøutvalget har behandlet flere saker om sensurfrist og forsinket sensur i 2017 og 2018[1].

I tillegg ble styret forelagt en sak om sensurfrist og forsinket sensur i sitt møtet 7. juni 2018 (US 42/18). I saken ble styret bedt om å vurdere tiltak for å få bukt med forsinket sensur, deriblant en ordning for bøtelegging. Under behandlingen av saken, ble styret informert om at det er iverksatt tiltak i organisasjonen for å få bukt med forsinket sensur. Styret ønsker å se effektene av tiltakene som er satt inn, før en eventuell bøteleggingsordning vurderes våren 2019.

Det vises for øvrig til Eksamensforskrift § 4-4, Universitets- og høyskoleloven § 3-9(4) og Forvaltningslovforskriften § 41 samt tidligere saker Læringsmiljøutvalget, bl. a. senest LU 46/18.

Sensurtall fra 2017 og 2018   

Tabell 1 viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for ordinære eksamener gjennomført våren 2017, høsten 2017, våren 2018 og høsten 2018.Tabell 1 viser at omfanget av forsinket sensur har blitt mindre siden våren 2017 og frem til i dag, særlig gjelder dette forsinket sensur innen én uke. Omfanget av andel kandidater som har mottatt sensur for sent med mer enn en uke har vært stabilt lav (2%) siden 2017.

Tabell 2: Forsinket sensur og sensur levert innen fristen, fordelt på fakulteter og institutter, høst 2018.

Tabell 2 viser tall for sensur fordelt på fakulteter og institutter. Samlet sett er resultatene tilsvarende dem vi hadde for gjennomføring av sensur våren 2018. Likevel andelen kandidater som er rammet av forsinket sensur med inntil én uke 2 %-poeng lavere høsten 2018 enn våren 2018.

Det er verdt å merke seg av Det helsevitenskapelige fakultet gjennomførte sensur høsten 2018 uten noen forsinkelser. Det samme gjelder for følgende institutter: Institutt for barnehageutdanning, Institutt for sosialfag og institutt for energi- og petroleumsteknologi. (Se kolonner med grønne tall.)

De fleste instituttene ved UiS hadde noen forsinkelser med sensurgivning høsten 2018. Likevel klarer de fleste å ferdigstille sensur innenfor én uke. Omfanget av forsinket sensur utover én uke er lav.

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er tilfredsstillende å se at det ikke har vært noen økning i omfanget av forsinket sensur. Det betyr at de tiltakene som er iverksatt fortsatt har virkning.

Det er likevel fortsatt enheter som strever med å overholde sensurfristene. Det er fortsatt behov for å ha fokus på å overholde sensurfristen.


[1] LU 07/17, LU 37/17 og LU 05/18, LU 20/18, LU 30/18 og LU 46/18.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 29. januar 2019.

Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund, seniorrådgiver