en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 46/18 Forsinket sensur ved UiS, kontinuasjonseksamen vår 2018

Orientering (18/01752-20)

Saken gjelder

Læringsmiljøutvalget har behandlet flere saker om sensurfrist og forsinket sensur i 2017 og 2018[1]. Saken behandlet i styret (US 42/18) 7. juni 2018 og fattet følgende vedtak:

Styret tar saken om forsinket sensur til orientering og forutsetter at fakultetene arbeider målbevisst for å redusere omfanget av forsinket sensur.

Styret ber om en orientering om status for forsinket sensur våren 2019.

Under behandlingen av saken ble styret informert om at det er iverksatt tiltak i organisasjonen for å få bukt med forsinket sensur, og styret forventer at tiltakene følges opp. Dersom sensurtallene ikke forbedres, er det rimelig å anta at styret vil kunne be om at det innføres en ordning med bøtelegging.

Bestemmelser i Eksamensforskrift og Universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har uttalt at reglene om sensurfrist skal fortolkes strengt. Eksamensforskrift § 4-4 og Universitets- og høyskoleloven § 3-9(4) regulerer sensurfristen:

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.»

Det er styret selv som kan gjøre unntak fra regelen. Søknader om utsatt sensurfrist sendes utdanningsdirektøren straks et behov for utsatt frist er oppstått. Utdanningsdirektøren vil enten avvise søknaden eller legge søknaden frem for styret.

Situasjoner som kan gi lengre frist er:

  • flere helligdager i løpet av sensurperioden,
  • enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner,
  • omfattende sensur.

I tillegg forlenges sensurfristen til nærmeste virkedag dersom fristen utløper på en lørdag eller helligdag, jf. forvaltningslovforskriften § 41.

Dersom sensurfristen ikke kan overholdes skal fakultetet informere de berørte kandidatene om dette, samt opplyse hvilken dato sensuren vil bli kunngjort.

Til tross for at dette er lovregulert, opplever studenter ved UiS at sensurfristen ofte ikke overholdes. Dette var bakgrunnen for at studentorganisasjonen StOr opprinnelig fremmet denne saken. Problemstillinger knyttet til forsinket sensur, omfanget og tiltak for å få bukt med forsinket sensur har fått mye fokus i organisasjonen de siste par årene.

 

Sensurtall fra 2017 og 2018

Tabell 1 viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for eksamener inkludert kontinuasjonseksamener, gjennomført våren 2017, høsten 2017 og våren 2018.

I perioden som er omfattet av tabell 1 ser vi at en økende andel studenter mottar sensur innen den lovpålagte fristen. Enheter ved UiS har iverksatt ulike tiltak for å unngå forsinket sensur. Den oppmerksomheten som denne saken har fått på UiS synes å ha bidratt til at stadig færre studenter mottar sensur for seint.

Tabellen nedenfor viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for kontinuasjonseksamen våren 2018 fordelt på fakulteter og institutter.

Tabell 2: Forsinket sensur og sensur levert innen fristen, fordelt på fakulteter og institutter, kontinuasjonseksamen våren 2018.

Tabellen viser at ved kontinuasjonseksamen vår 2018 viser at fem institutter leverte sensur for seint, men innenfor én uke, fire institutter leverte sensur mer enn én uke forsinket. Andelen forsinket sensur er likevel lav.

Ettersom universitets- og høyskoleloves gir anledning til å søke om utsatt frist ved særlige situasjoner, er det fortsatt grunn til å rette oppmerksomhet mot å overholde sensurfristen.

 

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er tilfredsstillende å se at flere fakulteter og enheter ved UiS har klart å redusere omfanget av forsinket sensur. Dette betyr at oppmerksomheten som er rettet mot problemstillinger knyttet til forsinket sensur og tiltak som er iverksatt, har virket.

Det er fortsatt enheter som strever med å overholde sensurfristene. Det er fortsatt behov for å ha fokus på å overholde sensurfristen.

 

[1] LU 07/17, LU 37/17 og LU 05/18, LU 20/18 og LU 30/18.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 21.11.2018.

Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund