en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møtebok LU 16.10.2018

P360: 16/00080

 

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg.
Dato: Tirsdag 16. oktober 2018, kl. 13:30-15:30

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

 • Cathrine Johanne Sønvisen (utvalgsleder)
 • Joachim Børlie (student)
 • Marina Davidian (IT-direktør)
 • Dag Husebø (prorektor)
 • Anne-Marie Lund (student)
 • Jakob Ryen (student)
 • Lene Borgen Waage (ekstern)

Faste observatører til stede:

 • Roar I. Huseby (driftsdirektør) 
 • Gitte Kolstrup (biblioteksdirektør)

Sekretær: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

 

LU 34/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 16.10.2018. 

Utvalgsleder tok opprop. Møtereferat fra møtet 14. september ble enstemmig godkjent. Fra utvalgsmedlem Anne Marie Lund kom innspill til eventueltsak om semesterstart høsten 2018. Utvalgssekretæren opplyste om at rapporten per dato ikke foreligger, og at den vil bli lagt fram for utvalget når den er ferdig. Forslagsstiller frafalt derfor forslaget. Fra Prorektor kom innspill om at eventueltpunkt om TV-aksjonen «Mindre alene sammen» kunne inntas i etterkant av sak LU 41/18. Forslaget møtte ingen innsigelser, og møteleder satte dagsorden per innkalling, men med denne justering. 

Vedtak: Innkalling til møte i LU 16. oktober 2018 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 14. september 2018 godkjennes.

 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT 2018) var møtets strategiske tema. Strategisk tema ble presentert så snart dagsorden var satt. StOr-leder Cathrine Sønvisen og førsteamanuensis Annie Haver presenterte undersøkelsen og hvordan det arbeides med oppfølging av undersøkelsen, og Annie Haver presenterte et høyst interessant og temarelevant prosjekt om helse, utvikling og samhold (HUS-prosjektet). Se presentasjonen til Cathrine Sønvisen og oppsummeringen fra Annie Haver. StOr-leder pekte spesielt på fire områder for videre oppfølging:

 • Studentmiljø og ensomhet: jobbe for flere sosiale møteplasser for studenter på campus. Her kan Tappetårnet tas til vurdering.
 • Eksamensangst: prøveprosjekt med eksamensmestringskurs som en del av undervisningen på enkelte programfag (VT)
 • Stryk: jobbe for mer studentaktiv læring, og gjerne med et studieprosjekt på virkningene av studentaktiv læring.
 • Kultur: Sikre at UiS stiller med nødvendige arealer og lokaler for studentforeninger og kulturelle aktiviteter.

Utvalget har bedt om at strategisk tema alltid skal etterfølges av en debattrunde. I debattrunden framkom blant annet følgende:

 • SIS tilbyr eksamensmestringskurs. Tilbakemeldingene er gode, og ikke minst gjelder det et fakultetstilpasset eksamensmestringskurs som SV-fakultetet har bedt om og som SIS har utarbeidet og levert. De andre fakultetene vil trolig kunne oppnå tilsvarende forbedring dersom de henvender seg til SIS om dette. 
 • Det ble etterspurt en pott med midler som de mange linjeforeningene kan søke om for å få støtte til sine arrangement (siden midlene til læringsmiljøfremmende tiltak ikke gis til enkeltarrangementer eller andre tiltak som kun kommer noen få til del).
 • Flere har observert studenter som sliter og ikke har det godt, og det synes som noen studier er overrepresentert i så måte. Det er kommet innspill på at dette er forhold som er vanskelige å ta opp, ikke minst i studier der kandidatene skal vurderes for egnethet. Fysisk og sosialt velbefinnende er også framhevet som et sentralt moment innenfor ECIU. Det er mye som taler for at både eksamensangst og ensomhet er komponenter i et sett av elementer som UiS trenger å gripe bedre fatt i: Vi har behov for å finne fram til en måte å gå fram på for å møte og mestre de økende utfordringene på disse områdene. Dette gjelder konkrete praktiske problemer, men samtidig er det viktig å kunne skille mellom konkrete praktiske tiltak og et overordnet institusjonsprosjekt. For sistnevnte er det et stort behov for å legge breisida til. Dette vil involvere rektoratet, og i en slik kontekst vil også læringsmiljøutvalget  kunne yte betydelige bidrag som sparringpartner i et fellesløft.
 • Når det gjelder eksamensangst ble nettstedet eksamenskoden.no trukket fram som et godt eksempel på tiltak.
 • Fadderordningen kan videreutvikles for å hente ut ordningens uforløste potensiale, inklusive å holde ordningen i live lengre. Det ble pekt på at dette er noe flere danske institusjoner lykkes bedre med.
 • Også attraktive og innbydende lokaler innvirker på studentenes velbefinnende. Det er noen prosjekter på gang allerede, men mer må gjøres for å få de gode stedene til å utvikle og utvide seg. Tappetårnet er blant de områdene som har betydelig forbedringspotensiale.
 • Utdanningsdirektøren har etablert et eget prosjekt for å vurdere slike tiltak, men hadde foreløpig ikke konkrete forslag ut over å sette Tappetårnet i stand. 

 

LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter.

Saksframlegget ble presentert og gjennomgått av StOr-leder. I den etterfølgende debattrunde kom blant annet følgende fram:

 • På bakgrunn blant annet fra flere perioder som studenttillitsvalgt i fakultetsstyrer ble det fremmet forslag om at mandatet bør gjennomgås i fakultetsstyrene hvert år ved oppstart av nytt studieår.
 • Informasjonen om tillitsvalgtrollen må gjøres mer omfattende, mer enhetlig og mye enklere å finne fram til. Slik det er nå, virker det som om man må innom StOr for å få informasjon om hvordan man kan engasjere seg som studenttillitsvalgt.
 • Tillitsvalgthåndboka ved UiT ble trukket fram som et godt eksempel.
 • Hvis vi skal lage en slik håndbok er det viktig å ha med noe om bruk av hersketeknikker.
 • Alle personene som inngår i framlegget fra StOr er blitt forespurt og har bekreftet at de har anledning til å delta i arbeidsgruppen.
 • Prodekanmedlemmet var ikke identifisert i framlegget. Prorektor foreslo at læringsmiljøutvalgets prodekanmedlem Brita Strand Rangnes fyller denne posisjonen.

Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som skal revidere studenttillitsvalgtordningen. Arbeidsgruppen legger frem en rapport på arbeidet og konkrete forslag til tiltak for ny og forbedret studenttillitsvalgtordning for læringsmiljøutvalget i møtet 9. april 2019.

2. Arbeidsgruppen skal ha sammensetning som beskrevet i forslaget fra Studentorganisasjonen og slik at prodekan for undervisning ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Brita Strand Rangnes inngår som arbeidsgruppens prodekanmedlem.

 

LU 36/18 Utvalgets bistand i arbeidet med kompetanseheving for studieprogramledere. 

Utdanningsdirektøren la fram saken, og pekte på at det er læringsmiljøarbeidsrettet opplæring det her er snakk om, som tilbud fra læringsmiljøutvalgets side. Det vil være nødvendig å hente inn informasjon fra arbeidsgruppen for revidering av studenttillitsvalgtordningen ved UiS (jmf sak LU 35/18) når slik informasjon foreligger.

Vedtak: Utvalget ber utdanningsdirektøren medvirke til at studieprogramledernes kompetanseutviklingsbehov angående læringsmiljøet ivaretas på lik linje med studentenes når læringselementer utarbeides, og at oversikt over aktuelle læringselementer utarbeides og gjøres tilgjengelige for studenter såvel som for studieprogramledere.

 

LU 37/18 Miljøfyrtårn og miljøarbeidet ved UiS. 

Utdanningsdirektøren la fram saken, og oppsummerte at miljøarbeidet ved UiS ikke bare skal gjelde de ansatte, men også studentene. Loven viser til læringsmiljøet som studentenes arbeidsmiljø. I den grad miljøarbeidet relaterer seg til arbeidsmiljøet ved UiS må det dermed tilsvarende relatere seg til læringsmiljøet ved UiS. Fast observatør til utvalget Roar Inge Huseby er med i universitetets miljøråd, og orienterte om arbeidet. I den påfølgende debatt kom blant annet følgende fram:

 • Sertifiseringen som miljøfyrtårn vil i høy grad vise til systemer og rutiner som allerede foreligger i virksomheten.
 • Miljørådet ønsker høyst velkommen ethvert initiativ som leder til bedre kontakt mellom arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget.
 • Miljørådet ser det som et viktig bidrag at også læringsmiljøutvalget kan ha en plass i universitetets miljøråd, og ønsker en læringsmiljøutvalgsrepresentant velkommen i rådet.
 • Utvalgsmedlem Jakob Ryen representerer studentenes miljøliste, og formidlet at han har anledning til å representere utvalget i universitetets miljøråd, og til å holde utvalget informert om arbeidet i miljørådet og om miljøarbeidet ved UiS.

Vedtak: Utvalget ser at miljørådet ønsker å adressere læringsmiljøet på lik linje med arbeidsmiljøet i sitt miljøarbeid. Utvalget nominerer utvalgsmedlem Jakob Ryen som medlem av universitetets miljøråd for studieåret 2018/2019.

 

LU 38/18 Studiebarometeret 2018. 

Utdanningsdirektøren la fram saken, der essensen er at vi også i år følger den prosedyre som ble utarbeidet for to år siden i det alt vesentlige. Fra i fjor og i forfjor vet vi at det er den koordinert innsatsen fra StOr og faglærere som i kombinasjon med det institusjonelle fokus vil være avgjørende for deltakelsen ved UiS, og at høy deltakelse gir høy legitimitet til resultatene. I debattrunden kom blant annet følgende fram:

 • Gjennomføringen av studiebarometeret tar omlag 10 minutter av den aktuelle forelesning.
 • Rektor vil sende ut brev om å sette av tid til undersøkelsen.
 • Vi har i to år hatt trykk spesielt på internasjonalisering og på tilbakemelding til studentene, og det er av stor interesse å se om dette kan spores i resultatene i årets studiebarometerundersøkelse.
 • Studentambassadørene har en viktig rolle i arbeidet, og universitetsbiblioteket er en viktig arena for å formidle informasjon om undersøkelsen.

 

LU 39/18 StOr orienterer 16.10.2018. 

Nestleder for læringsmiljø i StOr la fram saken, som blant annet omfattet følgende:

 • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse skapte en stor og god diskusjon på studentparlamentet 10. oktober.
 • Også årets TV-aksjon fikk mye plass på samme studentparlament.
 • Et annet trekk var at det var stor interesse for å etablere nye linjeforeninger, og mange av forslagene hadde et generelt tilsnitt (heller enn å være innrettet mot et bestemt institutt eller et bestemt studie).
 • To av utvalgets medlemmer har aktive roller i morgendagens arrangement i Folken, «Et rausere liv»,  i anledning verdensdagen for psykisk helse 17. oktober 2018.
 • Angående NSOs ferske tilstandsrapport for studentdemokratiet i Norge ligger vi ved UiS godt an budsjettmessig i forhold til vår størrelse, men organisasjonskonsulenten nasjonalt savner faglig fellesskap på universitetet vårt, og StOr ønsker fortsatt å være med på rektormøtene.
 • StOr ønsker også at studentmedlemmer i råd og utvalg omtales bare som medlem på lik linje med slik de øvrige omtales, heller enn å omtales som studentrepresentant.
 • StOr samarbeider med AØV for å utarbeide et forbedret opplegg for Fadder og faddersjef, med eget organisasjonsnummer og egne styrende dokumenter. Dette blir gjeldende fra Fadder 2020.

 

LU 40/18 Studentombudet orienterer 16.10.2018. 

Utdanningsdirektøren orienterte om nyordningen der studentombudet er fast observatør til utvalget, og der studentombudet i samarbeid med læringsmiljøutvalget har en fastsatt rolle i utarbeidelsen av utvalgets sakskart. Normalt vil studentombudets orienteringssak kun være på dagsorden når studentombudet har punkt ombudet ønsker å informere utvalget om. Denne gang er saken allikevel med (men uten informasjonsinnhold) for å markere etableringen av nyordningen.   

 

LU 41/18 Utdanningsdirektøren orienterer 16.10.2018. 

Ut over punktene i saksframlegget informerte utdanningsdirektøren muntlig om prosessen med ansettelse av organisasjonskonsulent, om at framdriften i arbeidet med rapporten om studiestart kan tyde på at rapporten kan framlegges allerede på neste møte, og at sak om revisjon av kvalitetssystemet vil bli lagt fram på novembermøtet.

Til eventueltpunktet om TV-aksjonen trakk prorektor spesielt innsatsen fra nestleder for læringsmiljø i StOr og fra studentpresten, og berømmet hvor effektivt studentene var blitt mobilisert. Samtidig har vi i år klart å løfte TV-aksjonen fra å være noe noen få hadde på sine skuldre til å være mye mer av et fellesløft.  

Møteboken er godkjent av læringsmiljøutvalget 29.11.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen