en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter. Innspill fra Studentorganisasjonen

Vedlegg til sak LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter.

StOr: Revidering av studenttillitsvalgtordningen

En av de viktigste arbeidsoppgavene StOr jobber med er å følge opp og oppnevne studenter i alle styrer, råd og utvalg på Universitetet. Dette er nødvendig for at studentenes stemme skal bli hørt, og fremme studentenes perspektiv når det blir vedtatt viktige beslutninger. I kraft av Universitets- og høyskoleloven er det pålagt å ha minst 20 % studentrepresentasjon i alle styrer, råd og utvalg hvor det er beslutningsmyndighet. For at Universitetet i Stavanger skal utvikle seg i riktig retning, er jobben studentrepresentantene gjør, helt essensiell.

Status i dag

Per dags dato har UiS, 47 utvalg i tillegg til midlertidige utvalg som StOr ikke har oversikt over, 57 faste tillitsvalgte og 18 varaer. Det skal være 86 faste tillitsvalgte og 86 varaer som utgjør en differanse på 29 manglende tillitsvalgte og 68 manglende varaer.

Det er stadig henvendelser fra fakultetene og instituttene om navn på tillitsvalgte og ofte oppstår situasjoner hvor StOr ikke har klart å fylle plassene. Det er vanskelig å finne studenter til alle utvalgene da det ikke har vært nok pådriv om synliggjøring, engasjement og informasjonsflyt. Vi i StOr bemerker oss at det må gjøres tiltak for å endre dagens situasjon, slik at vi får flere tillitsvalgte studenter.

Standardisering og øke attraktiviteten

Vi i StOr anbefaler å innføre en standardisering av prosessen. Dette innebærer tilgjengeliggjøring av informasjon herunder hva som kreves i de ulike styrer, råd og utvalg, opplæring og rutiner på oppnevning. Enkelte fakulteter oppnevner representanter uten å gå gjennom StOr og det skjer en kommunikasjonsbrist hvorav StOr arbeider for å fylle plassen, men så er den allerede fylt opp av et eller flere fakultet uten å gi beskjed til StOr. Dette går vekk fra prinsippet om at studenttillitsvalgte skal være valgt av studenter i tillegg til at skaper forvirring og unødvendig ekstra arbeid. I tillegg opprettes utvalg uten involvering av StOr eller nøye planlegging av hvordan man skal få studenter til å påta seg vervet i utvalgene. Dette burde standardiseres hvor man går gjennom en prosess for opprettelse, med hensyn til å engasjere studenter til å påta seg verv i samsvar med StOr.

Per dags dato har vi emne- og klassetillitsvalgte som praktiseres i ulik grad ved de forskjellige studiene, samt studenttillitsvalgte i styrer, råd og utvalg. Disse rollene omfatter helt forskjellige arbeidsoppgaver, likevel omtales alle ofte som bare tillitsvalgte. Dette er igjen med på å skape forvirring både blant studenter og administrasjon. Her bør man se på om det burde være en navnendring som gjør det enklere for studentene og ansatte å skille på hvilken funksjon den tillitsvalgte studenten har.

I enkelte styrer, råd og utvalg får studentrepresentanter og tillitsvalgte honorar, eksempelvis læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget og universitetsstyret. Andre utfører vervene uten godtgjørelser. For å bidra til å øke attraktiviteten og ønske til å påta seg verv kan en mulighet være å innføre minimumshonorering av alle tyngre studenttillitsverv. Her er det hovedsakelig snakk om verv på nivå 1 og 2, institusjonelt og fakultetsnivå.

Slik det er i dag får alle studenttillitsvalgte attest fra StOr. Her burde man vurdere å foreta en endring som medfører at attesten kommer fra UiS og StOr sammen, med signatur av nestleder for utdanning og rektor for å få mer legitimitet, mer tyngde på attesten og kan bidra til at vervet blir mer attraktivt.

Det burde også være tilrettelagt for en tillitsvalgtkonferanse i begynnelsen av september i regi av UiS og StOr hvor StOr er initiativtaker. Likevel burde midler avsettes og opplæringen burde være i samsvar med StOr. Her burde StOr herunder nestleder for utdanning, UiS herunder prorektor og utdanningsdirektør være ansvarlig for innhold og sørge for tilstrekkelig opplæring.

Informasjonsforbedring

Universitetet i Tromsø og OsloMet har ulike måter å synliggjøre informasjon ang. studenttillitsvalgte. Her kan pkt. 1 gjennomføres av arbeidsutvalget i StOr og pkt. 2 gjennomføres av SKA ved UiS.

 1. StOr og UiS går sammen om å lage en elektronisk håndbok for studenttillitsvalgte, med mulighet for revisjon etter nødvenighet (en guide).
  1. Ref: https://uit.no/Content/336120/cache=20132204140249/Makth%C3%A5ndboka.pdf
 2. Legge ut en verktøykasse for tillitsvalgte.
  1. Ref: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/verktoykassen/

Oversikt over alle utvalg burde også legges frem og være tilgjengelig under informasjonsforbedring samt. kontaktinformasjon.

Krevende prosess

Oppnevning av tillitsvalgte er en stor og krevende prosess hvor alt ansvar havner på StOr. For å fjerne noe av belastningen bør oppnevnelsesprosessen revideres. Her er det mulig å se til modellen for tillitsvalgt ordningen på NTNU hvor arbeidsutvalget til Studenttinget har ansvaret for oppnevning av tillitsvalgte på nivå 1 og 2, mens fakultetstillitsvalgte (som er oppnevnt av Studenttinget) oppnevner egne representanter til instituttråd. Det er også mulig å klassetillitsvalgte en større rolle i denne prosessen ved å gi de et formelt ansvar til å finne personer til instituttråd. For at en slik ordnings skal fungere er det nødvendig at dette praktiseres ved alle studieprogram og at alle kull faktisk har en klasserepresentant. Det essensielle er at studentrepresentanter skal velges av studenter. Enten det er direkte av StOr eller andre studenttillitsvalgte.

Forslag til hvordan man kan oppnevne studenttillitsvalgte:

 1. Sette av 15-20 minutter av første seminartime
 2. Demokratisk valg
 3. Det skal være en tillitsvalgt og en vara for hver klasse/hvert emne.
 4. Man blir valgt for hver emneperiode som emnetillitsvalgt, og for hver år som tillitsvalgt for kullet.

 

Forslag fra StOr

 1. Se på en helhetlig standardisering av tillitsvalgtordningen med hensyn til problemstillinger fremmet i dette dokument.
 2. Jobbe ut fra forslagene som er fremmet i dette dokument.