en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 38/18 Studiebarometeret 2018

Orienteringssak

Innledning

Studiebarometeret i regi av Kunnskapsdepartementet, utført av NOKUT, gjennomføres hvert år. Fra og med 23. oktober til og med 13. november kl. 12 vil alle studenter på 2. og 5. året ved UiS kunne delta på denne store og viktige kartleggingen av studiekvaliteten ved UiS. Studiebarometeret har etablert seg som den viktigste nasjonale studentundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen ligger til grunn når KD møter institusjonene i styringsdialog. Ledelsen ved UiS er derfor svært opptatt av studentenes tilbakemeldinger. Resultatene av undersøkelsen skal legge føringer på fakultetene og instituttenes arbeid med å utvikle læringsmiljøet og studiekvaliteten ved studieprogrammene.

For studentene er Studiebarometeret et veldig viktig talerør for å gi uttrykk for opplevd studiekvalitet ved studieprogrammet studentene går på. UiS har høye ambisjoner for studentenes deltakelse i Studiebarometeret 2018 – målet er en deltakelse på 60%!

Det vil foregå ulike aktiviteter på campus i perioden Studiebarometeret pågår: Studentambassadører og representanter fra StOr vil besøke studentene i undervisningen for å motivere studenter til deltakelse. Det settes nå opp en plan for disse undervisningsbesøkene, og man er avhengig av at studieprogramansvarlige bistår i tilrettelegging og koordinering. Dette arbeides det med frem mot 23. oktober.

Hva skal til for å få opp svarprosenten?

Erfaringen har vist at følgende tiltak er viktige for å få opp svarprosenten:

  • Informasjon om Studiebarometeret i undervisningen (av faglig tilsatte, andre ansatte eller studenttillitsvalgte).
  • Skape et lokalt konkurranseklima mellom ulike enheter (avdelinger, institutter eller studieprogram). Et konkurranseklima kan skapes ved å oppdatere enhetene om svarinngangen underveis og ved premiering. Flere institusjoner premierer enheter med høy svarinngang, ved f. eks. utdeling av kake m.m.
  • God ledelsesforankring, ved å involvere rektor/ledelsen.
  • Påskjønnelse for det studieprogrammet med høyest svarprosent. I år er premien en helaften på Bowlingen på Mariero.

 

For øvrig har NOKUT gode indikasjoner på at kontaktpersonenes engasjement og gjennomslagskraft påvirker svarprosenten på institusjonene

Gjennomføring av Studiebarometeret i 2018

Før og under undersøkelsen:

Tid

Tiltak

Ansvar

Status

September

Møte om Studiebarometeret 2017

Utdanningsdirektøren

 

Gjennomført

Oktober

Det utarbeides en artikkel med bl.a. intervju med rektor om Studiebarometerets betydning, svarprosenten fordelt på institutt, orientering om gjennomføringen og konkurransen det legges opp til m.m.

Utdanningsdirektørens stab og SKA

Under arbeid

Fortløpende

«Nudging» - vi snakker om betydningen av Studiebarometeret i alle sammenhenger.

Alle

Pågår kontinuerlig

Oktober

 

 

Lage «dass-aviser». Disse settes opp på alle toalettene.

Inngå avtale med Roar/Sven om opphenging av avisene

Utdanningsdirektørens stab i samarbeid med StOr og Attende

Under arbeid

Oktober

Studentambassadørene blir lært opp i hva de skal gjøre

StOr og utdanningsdirektørens stab

Møte like før start

Oktober

Det lages en to minutters film der rektor, prorektor og StOr forteller hvorfor det er viktig å delta.

SKA og utdanningsdirektørens stab

? (usikkert)

Oktober

Notat til rektormøtet om opplegget.

utdanningsdirektør

Rektormøtet oktober

Oktober

Skrive brev til programansvarlige om opplegget og deres ansvar.

 

Rektor/ utdanningsdirektørens stab

Sendes i uke 42

September

Forhøre seg om tilbud bowling, Mariero

 

SKA

pågår

oktober

Vi presenterer premien for beste institutt i en egen artikkel

 

Utdanningsdirektørens stab

 

Fortløpende

Vi presenterer ulike måter å ha fokus på undersøkelsen i artikler og i sosiale medier.

SKA

fortløpende

 

Tiltak

Ansvar

Status

Vi lager artikler hver uke på studentsider og ansattsidene.  Vi får kommentarer om status på svarprosent. Lenken til resultatene tas med i alle artikler. 

Utdanningsdirektørens stab

fortløpende

Vi besøker forelesninger

StOr, student-ambassadører, utdanningsdirektørens stab

23.10-13.11.

 

Etter undersøkelsen

Tiltak

Ansvar

Status

Vinneren av svarprosentkonkurransen presenteres.

 

UA og SKA

 

Premien utdeles

Ledelsen/StOr/UA for gjennomføring og serveringen

 

Resultatene blir sendt ut til de enkelte fakulteter. Vi ber om fakultetenes vurdering av egne resultater og hvilke forslag de har til forbedringstiltak.

UA

 

Prosessen og resultatene oppsummeres i en sak som legges frem for Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og Styret.

UA

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 10.10.2018.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy