en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møtebok LU 14.09.2018

P360: 16/00080

 

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg.
Dato: Fredag 14. september 2018, kl. 13:30-16:00

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

 • Cathrine Johanne Sønvisen, StOr-leder. Læringsmiljøutvalgets leder.
 • Joachim Børlie, nestleder for læringsmiljø i StOr.
 • Dag Husebø, prorektor.
 • Anne-Marie Lund, student.
 • Jakob Ryen, student.
 • Lene Borgen Waage, kvalitetskoordinator, direktørens stab Stord/Haugesund, HVL.

Sekretær: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

Av faste observatører deltok Terje Blåsternes som vara for bibliotekdirektør Gitte Kolstrup samt avdelingsleder for SIS kommunikasjon Frank Bremnes. Fra utdanningsdirektørens stab deltok Eilef Johan Gard og Stig A Selmer-Anderssen. Fungerende studentombud Maren Anne Kvaløy deltok etter spesiell invitasjon med bakgrunn i sak LU 29/18.

Forfall:

 • Brita Strand Rangnes, prorektor for utdanning
 • Lone Litlehamar, fakultetsdirektør
 • Marina Davidian, IT-direktør

 


Opplæring av nye medlemmer. Opplæring av nye medlemmer  er ett av de fire hovedområdene i utvalgets arbeidsplan for 2018. Fram til nå har opplæringen vært felles for de to LOKUT-utvalgene, men Læringsmiljøutvalgets arbeidsplan for 2018 fastslo at «Utvalget ønsker egen opplæring for dette utvalget, heller enn den felles opplæringsløsning som er brukt hittil. Dette for å gjøre nye studentmedlemmer bedre rustet for arbeidet i LU». For Utdanningsutvalget ble opplæringen gjennomført som separat tiltak onsdag 5. september, mens  Læringsmiljøutvalget gjennomførte opplæringen som første post på programmet for utvalgets første møte. Årets opplæring tok utgangspunkt i opplegget fra tidligere år og med fokus på læringsmiljøets fem dimensjoner og et opplegg tilpasset endringene i sektoren. Se også sak LU 28/18 nedenfor.


Eurostudent VI.  Strategisk tema. Den europeiske studentudersøkelsen ble presentert av Utdanningsavdelingen. Presentasjonen som ble brukt, samt ytterligere informasjon om Eurostudent VI-undersøkelsen, finner du på nettsiden for møtets strategiske tema. Presentasjonen ble etterfulgt av en kommentarrunde der det kom fram generelle så vel som konkrete innspill, både til utvalgets valg av strategisk tema og til hva som var årets tema for Eurostudent VI-undersøkelsen og hva som var sentrale funn i undersøkelsen. StOr var vel tilfreds med ordningen der utvalgsmøtene starter med et strategisk tema. Det strategiske perspektivet kan allikevel gjøres mer nyttig gjennom en bedre kobling til det operative nivå. Det blir i liten grad gitt informasjon om tiltak eller annen aktivitet som gjøres i tilknytning til det strategiske temaet. Spesielt gjelder dette tiltak og aktiviteter med kobling mot utvalgets rolle og aktiviteter. StOr foreslo at møtenes strategiske tema etterfølges av en debattrunde (eksempelvis 10 minutter) hver gang. Utvalgssekretæren merket seg dette, og vil følge opp dette ønsket i det videre arbeidet med strategisk tema for møtene.

 

Sak LU 26/18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018. Vedtakssak.

Utvalget konstituerte seg idet avtroppende utvalgsleder for studieåret 2017-2018 (prorektor Dag Husebø) etter å ha ønsket velkommen, overdro ledelsesansvaret til den nye utvalgslederen StOr-leder Cathrine Johanne Sønvisen, som vil lede utvalget i studieåret 2018-2019. Utvalgsleder tok opprop og inviterte til en rask presentasjonsrunde, og møtets innkalling ble behandlet. 

Vedtak: Innkallingen til møtet godkjennes.

 

Sak LU 27/18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt. Vedtakssak.

Det framkom ingen merknader til møteboka. Intet ble innmeldt til eventuelt. 

Vedtak: Møtebok fra læringsmiljøutvalget 22. mai 2018 godkjennes.

 

Sak LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging. Vedtakssak.

I tråd med utvalgets arbeidsplan for 2018 skal opplæringen gjøres separat for institusjonens to sentrale LOKUT-utvalg. Opplæringen av Læringsmiljøutvalgets medlemmer ble gjennomført i begynnelsen av møtet.

Utvalgets oppfølging av det nye opplegget skjedde gjennom at deltakere i opplæringen refererte innholdet av opplæringen og sin erfaring med opplegget. Hovedinntrykket var at endringen og det nye opplegget virket veldig bra, og bør fortsette. Etter en kort debattrunde fattet utvalget følgende vedtak:

Vedtak: Utvalget ber om at utdanningsdirektøren viderefører praksisen med separat opplæring for medlemmene i de to utvalg. Utvalget ber om at utdanningsdirektøren følger opp endringen om tre år gjennom å undersøke hva som er virkningen av tiltaket samt hvilke forbedringer som kan gjøres.

 

Sak LU 29/18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget. Vedtakssak.

Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget utgjør institusjonens sentrale LOKUT-utvalg. Det var et klart ønske ved revisjonen av de to utvalgenes mandater og sammensetning i 2014/15 at antallet faste observatører til Læringsmiljøutvalget måtte reduseres kraftig (jmf sak KLU 28/15). Styret fastsatte (i sak US 115/15) at Læringsmiljøutvalget fra 01.08.2016 skulle ha tre faste observatører (bibliotekdirektør, SIS-leder og representant for drift/infrastruktur). Året før vedtok styret ved Universitetet i Stavanger vedtok at UiS skulle etablere studentombud med virkning fra 01.01.2015. Ordningen har bredt seg i sektoren, og forslag om lovfesting av studentombud er sendt på høring fra Kunnskapsdepartementet. Vi har nå noen års erfaring med ordningen, og utvalgets behandling av saken viste høy grad av enighet om at det ville være av praktisk nytte for utvalget så vel som for studentombudet om Læringsmiljøutvalgets faste observatører ble supplert med studentombudet.

Vedtak: Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren legge fram for rektorat og/eller styre at studentombudet gis status som fast observatør til utvalget.

 

Sak LU 30/18 Forsinket sensur ved UiS, eksamen vår 2018. Orienteringssak.

StOr har tidligere bedt om økt fokus på sensurfrister og problemstillinger knyttet til forsinket sensur, og omfanget av forsinket sensur har etter dette fått mye fokus i organisasjonen. Tall over forsinket sensur rapporteres nå for Læringsmiljøutvalget fire ganger i året. Denne gangen var det forsinket sensur våren 2018 som ble rapportert. Samtidig ble det lagt fram tall som viser utviklingen fra 2017 til 2018.

Styret har også høy oppmerksomhet på disse forhold, og har bedt om at det våren 2019 legges fram en status for forsinket sensur for styret. Dersom sensurtallene ikke forbedres til den tid, er det rimelig å anta at styret vil kunne be om at det innføres en ordning med bøtelegging.

Utdanningsdirektøren formidlet at oppmerksomheten som har vært rettet mot å overholde sensurfristene synes å ha hatt effekt, og andelen overskridelser av sensurfristen har gått ned siden våren 2017. Samtidig er det mange enheter der andelen forsinket sensur fortsatt er relativt høy, og oversiktstabellene i saken viser at det fortsatt er grunn til å rette ekstra oppmerksomhet mot de enhetene som har forsinket sensur.

I ordskiftet som fulgte kom det fram blant annet at det ikke foreligger tall på hvorvidt studentene får informasjonen de har krav på eller ei. Studentombudet erfarer samtidig at mye av studentenes frustrasjon nettopp er knyttet til at informasjon ikke blir gitt.

 

Sak LU 31/18 Fellesseminaret 2018 - utsettelse. Vedtakssak.

Utdanningsdirektøren gjodre rede for beslutningen om å utsette fellesseminaret, og viste til fordelene med å flytte seminaret til begynnelsen av desember. Utvalget ble invitert til å finne en egnet dato, og kom fram til onsdag 12. desember kl 1200-1500, eller subsidiært tirsdag 11. desember kl 0900-1200.

Vedtak: Utvalget ber om at fellesseminaret avholdes onsdag 12. desember kl 1200-1500, subsidiært tirsdag 11. desember kl 0900-1200.

 

Sak LU 32/18 StOr orienterer 14.09.2018. Orienteringssak. StOr var blitt invitert til å benytte sin faste orienteringssak til også å fremme saker av mer strategisk eller studentpolitisk art. Til sak LU 32/18 fremmet StOr følgende:

 • I semesterstarten har arbeidsutvalget arbeidet tett på fadder, og gjennomføringen av fadderuken da de to organisasjonene er nært knyttet til hverandre.

 • Resultatene fra SHoT-undersøkelsen kom den 5. september, og førte til strørre oppmerksomhet omkring studentenes helse og trivsel. Her jobber StOr sammen med både universitetet, samskipnaden, velferdstinget og andre studentdemokratier på Vestlandet for å sette fokus og foreslå tiltak på bakgrunn av resultatene.

 • Høstens første studentparlamentsmøte ble avholdt 13. september og de resterende møtene for høsten 2018 skal holdes den 10. oktober og den 19. november. På møtet ble det vedtatt nytt økonomireglement, og gjort noen korrigeringer i vedtektene som ble revidert i mai. Det ble også opprettet to arbeidsgrupper, en som skal arbeide med revidering av stillingsbeskrivelsene til arbeidsutvalget, og en som skal arbeide for å utrede mulighetene rundt ett større studentenes hus/Tappetårnet.

 • Den 13. september var nestleder for læringsmiljø Joachim Børlie og studentrepresentant Anne Marie Lund på Universell sitt LMU-Forum, og fikk informasjon om hvordan Universell, Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon så på resultatene fra Oxford research sin rapport angående LMU’ene. Diskusjonen gikk på hvordan lovverket rundt LMU er i dag, og hvordan det nylig har blitt endret. Til glede for studentene fikk man ikke inntrykk av at å legge ned LMU-ordningen var et alternativ fra KD sin side. Det ble også presisert at LMU-fungerer best når det er en tydelig forankring til ledelsen, slik som vi har det på UiS med prorekotor som en del av LU. I tillegg var det interessant å høre hvordan man jobbet med læringsmiljø på Cambridge, og hvordan de spesielt arbeidet med universell utforming. 

 • Erlig Fredrik Strømme er første rekkefølgerepresenterte vara til Læringsmiljøutvalget.

 • StOr registrerer at råd og utvalg får ulike roller og ulik innflytelse på de ulike fakultetene, selv om de har samme navn og skal utføre lik funksjon. Samtidig praktiseres studenttillitsvalgtordningen ulikt avhengig av fakutet og studieprogram. Alt dette er forhold som kan vanskeliggjøre studentorganisasjonens arbeid, og som kan resultere i at forhold og tiltak får ulik forankring i de forskjellige delene av organisasjonen.

  • Prorektor pekte på at Læringsmiljøutvalget var et utmerket forum for å ta opp nettopp slike forhold, og foreslo økt aktivitet i forhold til etableringer av ordninger og rutiner for studenttillitsvalgte.

  • Utdanningsdirektøren pekte på at en emnetillitsvalgtfunksjon som er mer standardisert mellom utdanningene enn hva vi har per i dag vil kunne bidra til å avhjelpe denne situasjonen.

  • Studentene pekte på behovet for å ha god informasjon angåene alle formelle aspekter, idet mangel på klar informasjon er en kilde til usikkerhet blant studentene og spesielt de studenttillitsvalgte. I den grad opplæring gis, skjer det per i dag tilfeldig. Det foreligger heller ingen felles arena for studenttillitsvalgte per i dag.

  • Eksternt utvalgsmedlem bekreftet nytten av en slik arena, men advarte sterkt mot å benytte Facebook som plattform for slike arenaer. Fra utdanningsdirektørens stab ble det pekt på at Teams, som inngår i universitetets grunnplattform, ville være en bedre løsning for slike grupper.

  • StOr imøteså en økt grad av standardisering av funksjoner, roller og arbeidsformer slik det kom fram i møtet.

 • Årlig LMU-forum i Drammen trakk fram at studentparlamentet i økende grad er en kilde til initiativ som angår læringsmiljøet. Selv om mange av sakene på studentparlamentet ved UiS er av operativ karakter, er det mange som angår læringsmiljø. Minst en av sakene fra gårsdagens studentparlamentmøte vil resultere i en sak til Utdanningsutvalget.

 • Magne Bartlett og Cathrine Johanne Sønvisen er studentmedlemmenr i Utdanningsutvalget i studieåret 2018-2019.


Sak LU 33/18 Utdanningsdirektøren orienterer 14.09.2018. Orienteringssak.

Utdanningsdirektøren orienterte muntlig om følgende: 

 • LU 33/18-1: NOKUTs institusjonsportal.
 • LU 33/18-2: Stedfortredende organisasjonskonsulent. Eksternt firma er engasjert to dager per uke for å ivareta organisasjonskonsulentens oppgaver.
 • LU 33/18-3: Fungerende studentombud. Maren Anne Kvaløy er fungerende studentombud i 50 % stilling, assistert av Eirik Andreassen Mo (UiA) i 20 % stilling. Studentombudets kontor (S-318 i Kitty Kiellands hus) har åpent mandager og onsdager kl. 09:00 - 15:00.
 • LU 33/18-4: Unit og Digitaliseringsstyret - status, planer, frister.
  • Prorektor Dag Husebø er utpekt som medlem av Digitaliseringsstyret, og informerte kort om Digitaliseringsstyrets rolle og arbeid så langt. Digitaliseringsstyret har nettopp (28. august) konstituert seg, og skal være et kontrollorgan, og skal sette sammen et antall fagutvalg (for forskning, for utdanning, for administrasjon, ledelse og kontorstøtte, og for infrastruktur, mellomvare og data) og utarbeide mandater for fagutvalgene.  
 • LU 33/18-5: Årets tildeling fra KD til studentenes interesseorganisasjoner. Utdanningsdirektøren viste her til pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.
 • LU 33/18-6: Referat fra utdanningsutvalgets møte 23.05.2018.
 • LU 33/18-7: Referat fra arbeidsmiljøutvalgets møte 06.06.2018.
 • LU 33/18-8: Saker til neste møte.

 

Møtet ble hevet kl 16:00.

Møteboken er godkjent av utdanningsdirektøren 03. oktober 2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen