en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 36/18 Utvalgets bistand i arbeidet med kompetanseheving for studieprogramledere

Vedtak

Bakgrunn:

På fullmakt fra styret (jf. styresak US 44/17) fastsatte universitetsdirektøren 29.10.2017 funksjonsbeskrivelse for studieprogramledelse, med virkning fra 01.01.2018. I sin arbeidsplan for 2017 hadde læringsmiljøutvalget et særskilt punkt om å følge opp hvilken rolle studieprogramleder og studieprogramledelse skulle ha i arbeidet med programmets læringsmiljø (jf Plan for Læringsmiljøutvalget for 2017, 4.1 andre punkt). 

Ved læringsmiljøutvalgets behandling av rapport for 2017 og plan for 2018 (sak LU 04/18 og sak LU 21/18) ble det etterlyst en nærmere utredning av hvordan og på hvilke måter man tenker seg at læringsmiljøutvalget skal bidra i arbeidet med eventuell kompetanseheving for studieprogramledere på læringsmiljøfeltet. Det ble trukket fram at slike tiltak måtte være egnet for studenter så vel som for allerede rekrutterte og kommende studieprogramledere. Utvalget fastsatte at dette planpunktet skulle videreføres i utvalgets arbeidsplan for 2018. Det skjer gjennom foreliggende sak.

Utdanningsdirektørens vurdering:

Utvalget etterlyste en avklaring av hvilke kompetansehevende tilbud utvalget skulle/burde/kunne gi til studieprogramledere og studenter angående læringsmiljøet. Utvalget har allerede i flere år hatt fokus på en bedre opplæring av nye studenter. Sett i sammenheng med universitetets distribuerte og integrerte strategi for arbeidet med kvalitet så bør slike opplæringstilbud i økende grad utformes som selvbetjeningsløsninger, der den som opplever et opplæringsbehov selv betjener seg fra et tilbud av opplæringselementer. Utvalgets behandling av sak LU 21/18 inneholdt i seg selv et godt eksempel på et slikt element, i form av HSH's (nå del av HVL) «Intro til nye studenter», presentert av utvalgets eksterne medlem.

Utdanningsdirektøren deler samtidig fullt ut utvalgets vurdering av at det ikke bør utarbeides opplæringstilbud for studieprogramledere som er separate fra dem som utarbeides for studenter, men at opplæringstilbudene utformes så pass universelt at begge gruppene greit kan nyttiggjøre seg de samme tjenestene.

Utdanningsdirektøren vurderer at utvalget kan følge opp dette punktet blant annet gjennom følgende tiltak:

  • Videreutvikle opplæringen for nye utvalgsmedlemmer slik at den i enda større grad blir velegnet også for studieprogramledere.
  • Opprette en katalog over egnede læringsmiljørettede læringselementer som allerede foreligger både hos oss og andre steder. Eksempler kan være Universell sin LMU-håndbok og andre av Universell sine tilbud, eller University of Cambridge sin beskrivelse av hvordan og hvorfor de arbeider mot de samme fem dimensjonene av læringsmiljø som vi gjør i Norge.
  • Følge hvilke læringsmiljørelevante tilbud som vil kunne inngå i prosjekter som UiS digitale campus og UiS studie- og virksomhetsanalyse, og være pådriver for at slike tilbud etableres.

Samtidig vurderer utdanningsdirektøren at vårt nye intranett gir utvalget muligheter til engasjert og engasjerende samhandling i en helt annen utstrekning enn hva som hittil har vært tilfelle, og at utvalget kan forbedre både kvaliteten på og ytelsen av sitt arbeid ved å ta disse mulighetene i bruk. Ikke minst vil dette gjelde den typen drøftings- og samhandlingspregede aktiviteter som denne saken er et eksempel på.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak:  

Utvalget ber utdanningsdirektøren medvirke til at studieprogramledernes kompetanseutviklingsbehov angående læringsmiljøet ivaretas på lik linje med studentenes når læringselementer utarbeides, og at oversikt over aktuelle læringselementer utarbeides og gjøres tilgjengelige for studenter såvel som for studieprogramledere.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 15.10.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen