en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter.

Vedtak

Bakgrunn

I årsrapporten for læringsmiljøutvalget er ett av de skisserte tiltakene i tiltaksplanen for 2018 følgende:

Vurdering av tillitsvalgtordningen for studenter med hensyn til studieprogramledelse og studieprogramutvalgene.

I lys av at stillinger som studieprogramledere og etablering av studieprogramutvalg trådte i verk 1.januar 2018, ønsker utdanningsdirektøren også at læringsmiljøutvalget tar ansvar for en gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter. Hensikten med dette er å få på plass tydeligere beskrivelser av rolle- og ansvarsforhold. Målsettingen med en slik revisjon skal ikke være å vurdere tillitsvalgtordningen. Men å styrke den og å legge til rette for mer og tydeligere medvirkning. I en slik gjennomgang bør man også innarbeide hvilken kompetanse og kvalifikasjon studentene opparbeider gjennom å påta seg tillitsvalgtoppgaven, og hvordan dette attesteres av universitetet.

Studentorganisasjonens (StOr) rolle

En av de viktigste arbeidsoppgavene til StOr er å oppnevne og følge opp studenter i alle styrer, råd og utvalg på Universitetet. StOr anser dette som helt nødvendig for at studentenes stemme skal bli hørt når viktige beslutninger vedtas. Gjennom Universitets- og høyskoleloven er UiS pålagt å ha minst 20 % studentrepresentasjon i alle styrer, råd og utvalg med er beslutningsmyndighet. Utdanningsdirektøren deler Studentorganisasjonens tanke om at dersom UiS skal utvikle seg i riktig retning, er jobben studentrepresentantene gjør helt essensiell.

Status i dag og forslag om tiltak


I dag har UiS 47 utvalg (i tillegg finnes midlertidige utvalg), 57 faste tillitsvalgte og 18 varatillitsvalgte. Det skal egentlig være 86 faste tillitsvalgte og 86 varaer. Dette medfører 29 manglende tillitsvalgte og 68 manglende varatillitsvalgte. Studentorganisasjonen får stadige henvendelser fra fakulteter og institutter med etterlysning på navn på tillitsvalgte. StOr ser det som krevende å finne studenter til alle utvalgene, og mener noe av grunnen til dette er manglende pådriv om synliggjøring, engasjement og informasjonsflyt. StOr ønsker at det gjøres tiltak for å endre dagens situasjon, slik at man får flere tillitsvalgte studenter.

StOr anbefaler å innføre en standardisering av prosessen med å oppnevne studenttillitsvalgte. Dette innebærer tilgjengeliggjøring av informasjon; hva som kreves i de ulike styrer, råd og utvalg, opplæring og rutiner på oppnevning. Enkelte fakulteter oppnevner representanter uten å gå gjennom StOr, mens StOr samtidig arbeider for å fylle plassene.  Dette avviker fra prinsippet om at studenttillitsvalgte skal være valgt av studenter. I tillegg mener StOr at det skaper forvirring og unødig ekstraarbeid og det opprettes utvalg uten involvering av StOr. Studentorganisasjonen foreslår at rekrutteringsprosessen standardiseres.

UiS har i dag emne- og klassetillitsvalgte som praktiseres i ulik grad ved de forskjellige studiene. Dette gjelder også studenttillitsvalgte i styrer, råd og utvalg. Disse rollene omfatter helt forskjellige arbeidsoppgaver, men omtales ofte som tillitsvalgte. Dette mener StOr er med på å skape forvirring både blant studenter og administrasjon.

Utdanningsdirektørens vurdering

Utdanningsdirektøren deler studentorganisasjonens syn på at man bør se på om det burde være en navnendring som gjør det enklere for studentene og ansatte å skille på hvilken funksjon den tillitsvalgte studenten har.

Utdanningsdirektøren ser selvsagt viktigheten av å ha studenttillitsvalgt i alle råd og utvalg ved UiS. Derfor bør det også legges til rette for at ordningen fungerer best mulig.

Utdanningsdirektøren legger med dette innspillene fra studentorganisasjonen (se vedlegget «Innspill fra Studentorganisasjonen») knyttet til studenttillitsvalgordningen frem for læringsmiljøutvalget som en konkret oppfølging av tiltaket vedtatt i årsrapporten for LU 2017. Utdanningsdirektøren foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 4 medlemmer i LU; to studentrepresentanter, en administrativ representant og en representant for vitenskapelig ansatte. Arbeidsgruppens oppgave vil være å se på tillitsvalgtordningen med tanke på å styrke den for å legge til rette for mer og tydeligere medvirkning. Blant annet skal arbeidsgruppen se på en ordning med minimumhonorering, attestordningen, informasjonsbedringer og oppnevningsprosessen.

Studentorganisasjonen har gitt forslag til sammensetning av arbeidsgruppen, og utdanningsdirektøren ber utvalget ta stilling til forslaget.

Forslag til vedtak:

1. Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som skal revidere studenttillitsvalgtordningen. Arbeidsgruppen legger frem en rapport på arbeidet og konkrete forslag til tiltak for ny og bedret studenttillitsvalgtordning for Læringsmiljøutvalget i møtet 9. april 2019.

2. Arbeidsgruppen skal ha sammensetning som beskrevet i forslaget fra Studentorganisasjonen med de justeringer det var enighet om på møtet.

 

Vedlegg: Innspill fra Studentorganisasjonen

Vedlegg: Forslag til gruppens sammensetning fra Studentorganisasjonen 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 10.10.2018.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy