en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 30/18 Forsinket sensur ved UiS, eksamen vår 2018

Orientering (18/01752-19)

Saken gjelder

Læringsmiljøutvalget har behandlet flere saker om sensurfrist og forsinket sensur i 2017 og 2018[1].

Det var studentorganisasjonen StOr som først tok opp denne saken, og problemstillinger knyttet til forsinket sensur og omfanget har fått mye fokus i organisasjonen.

Tall over forsinket sensur rapporteres for læringsmiljøutvalget 4 ganger i året. Denne saken er en slik rapport. Her skal vi også se på endringer mellom 2017 og 2018 ettersom vi nå har sammenlignbare tall.

Da sak om forsinket sensur ble behandlet i læringsmiljøutvalget i februar 2018 (LU 05/18), ble det vedtatt at sak om bøtelegging ved forsinket sensur skulle legges fram for styret. Styret behandlet US 42/18 Forsinket sensur i møte 7. juni 2018 og fattet følgende vedtak:

Styret tar saken om forsinket sensur til orientering og forutsetter at fakultetene arbeider målbevisst for å redusere omfanget av forsinket sensur.

Styret ber om en orientering om status for forsinket sensur våren 2019

Under behandlingen av saken ble styret informert om at det er iverksatt tiltak i organisasjonen for å få bukt med forsinket sensur, og styret forventer at tiltakene følges opp. Dersom sensurtallene ikke forbedres, er det rimelig å anta at styret vil kunne be om at det innføres en ordning med bøtelegging.

Bestemmelser i Eksamensforskrift og Universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har uttalt at reglene om sensurfrist skal fortolkes strengt. Eksamensforskrift § 4-4 og Universitets- og høyskoleloven § 3-9(4) regulerer sensurfristen:

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.»

Det er styret selv som kan gjøre unntak fra regelen. Søknader om utsatt sensurfrist sendes utdanningsdirektøren straks et behov for utsatt frist er oppstått. Utdanningsdirektøren vil enten avvise søknaden eller legge søknaden frem for styret.

Situasjoner som kan gi lengre frist er:

  • flere helligdager i løpet av sensurperioden,
  • enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner,
  • omfattende sensur.

I tillegg forlenges sensurfristen til nærmeste virkedag dersom fristen utløper på en lørdag eller helligdag, jf. forvaltningslovforskriften § 41.

Dersom sensurfristen ikke kan overholdes skal fakultetet informere de berørte kandidatene om dette, samt opplyse hvilken dato sensuren vil bli kunngjort.

Til tross for at dette er lovregulert, opplever studenter ved UiS at sensurfristen ofte ikke overholdes.

Sensurtall fra 2017 og 2018

Tabell 1 viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for eksamener gjennomført våren 2017, høsten 2017 og våren 2018.

Tabell 1: Forsinket sensur og sensur levert innen fristen, våren 2017, høsten 2017 og våren 2018.

Oppmerksomheten som har vært rettet mot å overholde sensurfristene, synes å ha hatt effekt. Andelen overskridelser av sensurfristen har gått ned siden våren 2017. Vi ser en svak nedgang fra vår til høst 2017, mens våren 2018 viser en mer markant nedgang i andelen forsinkelser. Andelen forsinkelser innenfor én uke er redusert fra hhv 13% og 14% våren 2017 til 8% (for begge) våren 2018. Vi ser også en jevn reduksjon i andelen forsinkelser som strekker seg utover én uke. Dette betyr at tiltak som er iverksatt på fakulteter og institutter synes å ha hatt effekt.

Tabellen nedenfor viser omfanget av forsinket sensur og sensur levert innen fristen for eksamener gjennomført våren 2018 fordelt på fakulteter og institutter.

Tabell 2: Forsinket sensur og sensur levert innen fristen, fordelt på fakulteter og institutter, våren 2018.

Det helsevitenskapelige fakultet gjennomførte sensur våren 2018 uten en eneste forsinkelse. I tillegg har Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Det samfunnsvitenskapelige fakultet betydelig redusert andel overskridelser av sensurfristen våren 2018.

Ved de andre fakultetene er andelen forsinket sensur fortsatt relativt høy (markert rødt). Dette gjelder særlig forsinkelser som er innenfor én uke (markert blått), mens forsinkelser som strekker seg utover én uke er redusert.

Det er ulike årsaker til forsinket sensur. Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen ved UiS har det ved vårens eksamen vært utfordringer knyttet til bruk av Scantron (Programvare for skanning og registrering av papirbesvarelser til Inspera). Ved Fakultet for utøvende kunstfag gjennomføres de fleste eksamenene som muntlige eksamener, og kun en liten andel gjennomføres som skriftlige eksamener og inngår i oversikten over. Det har vært utfordringer med gjennomføring av sensur ved fakultetet, men det settes nå inn ekstra ressurser, og de forventer at neste sensur ikke skal være forsinket.

Oversikten viser at det fortsatt er grunn til å rette ekstra oppmerksomhet mot de enhetene som har forsinket sensur.

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er tilfredsstillende å se at flere fakulteter og enheter ved UiS har klart å redusere omfanget av forsinket sensur. Dette betyr at oppmerksomheten som er rettet mot problemstillinger knyttet til forsinket sensur og at tiltak som er iverksatt har virket. Det er imidlertid fortsatt behov for å ha fokus på å overholde sensurfristen.

 

[1] LU 07/17, LU 37/17 og LU 05/18, LU 20/18 og 42/18.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 07.09.2018.

Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund

Saken i pdf-format: LU 30-18 Forsinket sensur ved UiS, eksamen vår 2018.pdf