en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 20/18 Forsinket sensur ved UiS, kontinuasjonseksamen vår 2018

Orienteringssak

Læringsmiljøutvalget har behandlet flere saker om sensurfrist og forsinket sensur i 2017, LU 07/17, LU 37/17 og LU 05/18.

Etter behandling av LU 07/17 vedtok utvalget bl.a. at rapport over eventuelle brudd på sensurfrist legges frem for læringsmiljøutvalget fire ganger i året, med eventuelle forslag til rutineendringer/nye rutiner. I Læringsmiljøutvalgets maimøte er det kontinuasjonseksamenene etter høst 2017 som skal rapporteres.

Forsinket sensur vår 2018 (kun kontinuasjonseksamener)

Tabellen nedenfor viser oversikt over sensur og forsinket sensur ved kontinuasjonseksamen våren 2018.

Tabell 1: Andel forsinket sensur HØST 2017 kontinuasjonseksamen (kun sensurer hvor det er flere enn 1 kandidat, enheter som ikke har gjennomført kontinuasjonseksamen er utelatt i tabellen)

Tabellen viser oversikt over forsinket sensur fordelt på fakulteter og institutter.

Tabellen viser at det hittil i 2018 er det gjennomført 267 sensurer (kontisuasjonseksamener) som omfatter 2516 kandidater (enkelteksamener).

Men unntak av Fakultet for utøvende kunstfag arrangerte samtlige fakulteter kontinuasjonseksamener. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet hadde flest med 94 kontinuasjonseksamener og i alt 954 kandidater. Det helsevitenskapelige fakultet hadde færrest med 13 kontinuasjonseksamener og i alt 237 kandidater.

Det helsevitenskapelige fakultet gjennomførte alle sine sensurer innenfor den lovpålagte fristen. I tillegg gjennomførte 5 av instituttene ved andre fakulteter sensuren innenfor den lovpålagte fristen. (Skravert med grått i tabell 1.)

Samlet sett viser tabell 1 at i 94% av studenteksamenene og 92% av sensurene er innenfor sensurfristen. Eksamenene ved de fleste enhetene (institutter og fakulteter) er innenfor fristen. 6% av studenteksamenene og 8% av sensurene leveres for sent. 1% av studenteksamenene og 2% av sensurene får sensur mer enn én uke etter lovpålagt sensurfrist.

Fakultetenes forslag til tiltak

Fakultetene ved UiS er bedt om å rapportere på avvik fra sensurfrist i forbindelse med kontinuasjonseksamen og foreslå tiltak for å unngå forsinket sensur.

Fakultetene rapporterer om at det fortsatt er tilfeller av forsinket sensur som skyldes tekniske problemer med sammenslåing av delkarakter til samlekarakter, eller forhold rundt registreringen av sensuren. Tilbakemeldingene vitner om at sensorene overholder sine frister, og at forsinkelser i hovedsak oppstår når sensur skal protokollføres og publiseres.

Tiltak:

  • Digitalisere sensurregistrering i fagpersonWeb
  • Være ekstra observant i forhold til sammenslåing av delkarakter til samlekarakter

Det er også aktuelt å vurdere om sensorene skal levere sensuren 2 dager før sensurfrist for å gi tid til protokollføring av sensur.

Utdanningsdirektørens vurdering

Gjennomgangen av andel sensurer i kontinuasjonseksamen viser en positiv utvikling sammenliknet med forrige rapport. Det er fortsatt behov for bedre rutiner og prosesser for å redusere omfanget av forsinket sensur.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 15.05.2018. 

Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 20/18 Forsinket sensur ved UiS - kontinuasjonseksamen vår 2018.pdf