en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 32/16 Vedlegg 1: Forslag til høringsinnspill fra Læringsmiljøutvalget

Nedenstående er Utdanningsdirektørens forslag til hva som kan inngå i et høringsnotat fra utvalget til universitetets interne høringsprosess om studietilsynsforskriften, utarbeidet etter oppfordring fra utvalget under behandlingen av sak LU 27/16. Utdanningsdirektøren vil understreke at forslaget ikke skal legge noen som helst føringer for medlemmenes vurderinger, verken når det gjelder vurdering av om utvalget ønsker å gi innspill til høringsprosessen eller angående hva som eventuelt skulle inngå i et slikt innspill. Forslaget er utarbeidet utelukkende for å imøtekomme utvalgets konkrete forespørsel, og medlemmene står helt fritt til å se vekk fra forslaget i sin helhet, eller fra deler av det.

 

Læringsmiljøutvalget er vel tilfreds med den økte fokus på læringsmiljø og studentsentrering av utdanningene i de europeiske standarder og retningslinjer for høyere utdanning som ble vedtatt i fjor. Læringsmiljøutvalget er også tilfreds med hvordan de nye standardene og retningslinjene er implementert i universitets- og høyskoleloven og i studiekvalitetsforskriften. Utvalget er også vel tilfreds med forslaget til studietilsynsforskrift, selv om det kan by på utfordringer når de nye kravene skal etterleves. Dette kan også gjelde kravene til læringsmiljø, og til hvordan læringsmiljøet skal sikres og utvikles. Utvalget ber om at følgende innspill tas med i utarbeidelsen av institusjonens høringssvar til NOKUT:

Studentsentrering av undervisning og læring

Utvalget er vel tilfreds med at studentsentreringen av undervisning og læring som det legges opp til i de nye europeiske standarder og retningslijer blir ivaretat i forskriftsforslaget. Utvalget ser det nye kravet om at det skal legges til rette for at studentene bidrar aktivt i selve utformingen av læringsprosessen som et viktig bidrag til å sikre at studieprogrammenes utforming videreutvikles og holder et høyt nivå. 

Læringsmiljøet i akkrediteringskriteriene 

Utvalget ser det som en meget betimelig og nødvendig endring at læringsmiljøet nå inngår som akkrediteringskiriterium for hvert enkelt program.Utvalget er tilfreds med at NOKUT i høringsnotatet trekker fram at kravet til internasjonalisering også omfatter faglige aspekter av læringsmiljøet, men ser ikke at de faglige aspekter av læringsmiljøet er godt ivaretatt gjennom de to ledd som omhandler internasjonalisering (§ 2-2. Krav til studiet, ledd (8) og (9)) i forskriftsforslaget.   

Det systematiske kvalitetsarbeidet

Utvalget mener at de foreslåtte endringene angående institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid følger opp endringene i euorpeiske standarder og retningslinjer på en god måte. Høringsbrevet og høringsnotatet fremhever begge at forskriftsforslaget omfatter et fokusskifte i arbeidet med kvalitet, der studieprogrammene får betydelig større oppmerksomhet. Ved UiS vil det måtte legges ned et betydelig arbeid i å sikre at alle programmer har en definert ledelse som også ivaretar sikring og utvikling av studiekvaliteten inklusiv læringsmiljøet på programnivå, og at dette dokumenteres tilfredsstillende. Kapittel 4 stiller fortsatt krav om et kvalitetssystem, og at det er gjennom dette kvaliteten i studieprogrammene skal sikres og utvikles. Hos oss vil de fleste programmene måtte gjøre et arbeid for å oppfylle kriteriene. Inntil felles retningslinjer for arbeidet foreligger vil det være fare for dobbeltarbeid institutte, fakulteter og programmer i mellom. Læringsmiljøutvalget er bekymret for at ressurser som kunne vært benyttet til å forbedre studienes innhold og læringsmiljø kan gå tapt til slikt unødig dobbeltarbeid. Dette kunne vært forhindret dersom forskriften også omfattet at:

  • Det skal dokumenteres at kvalitetssystemet oppfyller kravene i forvaltningsloven og økonomiforskriftens krav angående effektivitet og ressursbruk.
  • Det bør utformes institusjonelle retningslinjer for det systematiske kvalitetsarbeidet på programnivå.

Begrensende virkninger av forslaget

Læringsmiljøutvalget er bekymret for at forskriftens krav til at system for sikring og utvikling av innholdsmessig og læringsmiljømessig kvalitet pålegges det enkelte program uten at det samtidig stilles krav til at den informasjonen om læringsmiljøet systemene skal frambringe må være enhetlig på tvers av programmer og institusjoner, dersom dette fører til at det utarbeides mange små og helt lokale systemer som frambringer lite enhetlig informasjon på tvers av systemene/programmene. Da blir det vanskeligere å sammenlikne programmenes innholdsmessige og læringsmiljømessige kvalitet på tvers av de ulike programmer ved samme institusjon. Det blir også vanskelig å sammenlikne programmenes læringsmiljø med læringsmiljøet ved tilsvarende programmer på andre institusjoner.

Institusjonelle tilleggskrav

Høringsnotatet presiserer at forskriftens krav er minstekrav, går langt i retning av å formidle at institusjoner som ikke stiller krav og fastsetter akkrediteringskriterier utover minstekravene, verken kan kalle offensive eller innovative. Læringsmiløutvalget ønsker å følge opp styrets vurdering av at UiS skal være et innovativt universitet, og ber om at dette tas med i universitetets høringssvar gjennom at universitetet forplikter seg til å fastsette krav og akkrediteringskriterier ut over de minstekrav som stilles.

Angående læringsmiljøet bør slike institusjonsspesifikke krav konkretiseres for det som blir fastsatt som institusjonens tverrgående og gjennomgripende satsingsområder i den reviderte strategien for universitetet som nå er under utarbeidelse.

Øvrige kommentarer

Læringsmiljøutvalget ser samtidig at det kan være problemer knyttet til å oppfylle forskriftsforslagets krav til sikring og utvikling av læringsmiljøet innenfor universitetets nåværende akkrediteringsprosess, men er kjent med at Utdanningsdirektøren vinteren 2015/16 utnevnte en arbeidsgruppe som har som oppgave å utarbeide forslag til reviderte retningslinjer, prosedyrer og maler for akkreditering og etablering og universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Læringsmiljøutvalget skal etter sitt mandat gi råd i saker som har med læringsmiljøet å gjøre, og ser fram til at resultatene fra denne arbeidsgruppen blir lagt fram for utvalget når ny studietilsynsforskrift er vedtatt, forhåpentligvis allerede i februar.