en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 35/16 Plan for utvalgets arbeid 2017

Vedtakssak (P360 16/00080)

Saken gjelder: Rapportering og planlegging av arbeidet i Læringsmiljøutvalet inngår i universitets helhetlige planleggings- og virksomhetsoppfølging (PVO-prosessen). Planen skal fastsettes i forkant av planperioden, og skal sammenfalle med kalenderåret, mens rapporten skal utarbeides i etterkant av perioden (se sak LU 34/16). I foreliggende sak skal utvalget fastsette plan for sitt arbeid i 2017.

Læringsmiljøutvalgets planarbeid: Utvalget må i sitt planleggingsarbeid ta hensyn til at utvalget oppnevnes per studieår. Planen for 2016 ble fastsatt i fjerde kvartal 2015 (se sak KLU 51-15 Plan for utvalets arbeid 2016), og var preget av arbeidet med evaluering av de to sentrale utvalg, det pågående arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet, samt tiltakeme knyttet til universitetets strategiske tverrgåande satsinger. Planen tok hensyn til de endringer i mandat for utvalget som utvalget tilrådde i sak KLU 50/15, og som ble vedtatt av styret i desember 2015 (sak US 115/15). Planen for 2016 hadde forkus på arbeid innenfor følgende prioriterte områder:

  • Utvalgets oppgaver og arbeidsformer
  • Universell utforming av studie- og læringsmiljø
  • Læringsmiljøet og kvalitetssystemet
  • Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene

Utdanningsdirektørens vurderinger: Rammene rundt utvalgets arbeid har endret seg kraftig i løpet av inneværende år. De sentrale forhold bak de store endringene har vært interne så vel som eksterne. Internt er det den pågående OU-prosessen og den vedtatte omleggingen fra tre til syv fakulteter som er de kraftigste endringsdriverne. Eksternt er det hvordan de nye europeiske standarder og retningslinjer implementeres i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften som gjør seg sterkest bemerket. Utdanningsdirektøren ser at behovet for kontinuitet i arbeidet betinger at fjorårets plan i noen grad videreføres, men at endringene i rammebetingelsene denne gang medfører større endringer i planen enn tidligere. Utdanningsdirektørens forslag til plan for utvalgets arbeid i 2017 har fått ny utforming av hovedområder for arbeidet, men slik at utvalgets mandat og eksisterende planer allikevel ivarertas. De nye hovedområdene tenkes å ta opp i seg de eksisterende områdene på følgende måte:

  • Hovedområde 1: Organiseringen av læringsmiljøarbeidet. Hovedområdet er en videreføring av fjorårets hovedområder Utvalgets oppgaver og arbeidsformer samt Universell utforming av studie- og læringsmiljø, med fokus på hvilken innvirkning de nye forskriftene og institusjonens nye organisering kan medføre, og hvordan digitaliseringen kan utnyttes bedre.
  • Hovedområde 2: Læringsmiljøet i kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet. Hovedområdet er en videreføring av fjorårets hovedområde Læringsmiljøet og kvalitetssystemet, med fokus på at det gjennom lov- og forskriftsendringene nå er arbeidet med kvalitet som skal gis oppmerksomhet, og ikke bare arbeidet med kvalitetssystemet.
  • Hovedområde 3: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse. Hovedområdet er en videreføring av fjorårets hovedområde Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene, og slik at det samtidig tas hensyn til den økende oppmerksomheten som blir viet utdanningsledelse (og særlig programledelse) i de nye forskriftene.

Utdanningsdirektørens forslag til plan for prioritere områder for utvalgets arbeid i 2017 er beskrevet mer utførlig i dokumentet Læringsmiljøutvalget - plan for 2017, og utdanningsdirektøren inviterer utvalget til å drøfte planens form og innhold med tanke på å fastsette utvalgets plan for 2017.

 

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner den framlagte plan for utvalgets arbeid i 2017. Planen oversendes AØV som utvalgets innspill til PVO-prosessen (plandelen).

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 08.11.2016. 

Saken i pdf-format: LU 35-16 Plan for utvalgets arbeid 2017 med vedlegg.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen