en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 33/16 Studiebarometeret 2016 og UiS-barometeret

Vedtakssak (P360 16/00080)

Saken gjelder: Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studiebarometeret skal gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet i studieprogrammene som tilbys av norske høyere utdanningsinstitusjoner. Ved UiS har vi hittil ikke oppnådd en tilfredsstillende studentdeltakelse i Studiebarometeret, med dårligere svarprosent enn landsgjennomsnittet hvert år fram til nå.

Studiebarometeret: Fakultetene har understreket at høy deltakerprosent i Studiebarometeret er avgjørende for hvordan resultatene fra studiebarometeret kan forstås og brukes i det enkelte program. Også styret ønsker at svarprosenten forbedres, og Læringsmiljøutvalget delte styrets vurdering på dette punkt (vedtak i sak LU 28/16). Derfor har det i år vært lagt stor vekt på å øke svarprosenten. Målet ble satt til 46%, altså ti prosentpoeng over fjorårets resultat på 36 %. Det er iverksatt en rekke nye tiltak, inklusive tiltak som ble foreslått i Læringsmiljøutvalgets behandling av sak 28/16. Et av tiltakene har vært hyppig publisering av svarprosent oppnådd så langt for hvert av fakultetene.

Fristen for Studiebarometeret ble underveis utsatt til mandag 14. november kl 12:00. Dette har gitt UiS anledning til å øke deltakelsen ytterligere, men gjør samtidig at informasjon om gjennomføring og resultat kan gis først på utvalgsmøtet.

7. november var deltakelsen ved UiS 42%, mens landsgjennomsnittet var 40%. Det plasserte UiS på 2. plass blant universitetene, kun 2 %-poeng bak NMBU. Figuern nedenfor viser svarstatus den 7.11.2016.

Studiebarometeret tilbys kun for andreårs studentkull, samt for femteårs kull på studietilbud av mer enn fire års varighet (omfatter lange profesjonsutdanninger og integrerte femårige mastere). Mange institusjoner har utvidet tilbudet lokalt, slik at undersøkelsen også tilbys for førsteårs og for tredje- og fjerdeårs studentkull. De fleste har valgt å gjennomføre sine lokale undersøkelser på et senere tidspunkt enn NOKUT benytter for sin undersøkelse. Mange andre institusjoner gjennomfører sine lokale undersøkelser i januar, siden dette gir førsteårsstudenter erfaringene fra et helt semester å basere sine vurderinger på.

Fra og med i år har Studiebarometeret innført en mulighet for å knytte andre undersøkelser direkte til studiebarometerundersøkelsen. I slutten av undersøkelsen får respondentene tilbud om også å besvare tilknyttede undersøkelser. I år gis det tilbud om å besvare en undersøkelse om digitaliseringen i regi av Norgesuniversitetet.

UiS-barometeret: UiS har samarbeidet med NOKUT for å utarbeide et opplegg som gjør det mulig å gjennomføre studiebarometerundersøkelsen lokalt for tredje- og fjerdeårs studentkull samtidig med den nasjonale studiebarometerundersøkelsen. Resultatet er at vi nå vil kunne tilby undersøkelsen for alle programmene, og for hvert årskull, fra og med høsten 2017. Dette gjør det blant annet mulig å følge utviklingen for det enkelte programkull fra år til år. Den lokalt administrerte undersøkelsen vil hete UiS-barometeret for å kunne skille den fra den nasjonalt administrerte undersøkelsen, men vil benytte samme spørreskjema og samme gjennomføringsløsning som det nasjonalt administrerte studiebarometeret.

UiS-barometeret vil på samme måte som Studiebarometeret gi mulighet for å koble andre undersøkelser direkte på denne undersøkelsen. Det vil dermed være mulig for det enkelte program (eller institutt, eller fakultet) å utarbeide egne undersøkelser, som studentene så kan inviteres til på slutten av UiS-barometeret. Dette gir mulighet til å få tilleggsinformasjon ut over det som inngår i studiebarometerets/UiS-barometerets spørsmål det enkelte år.

For førsteårsstudenter kan en tilsvarende undersøkelse gjennomføres i januar, etter at førstesemesteret er fullført. Undersøkelsen kan da hete Førstesemestebarometeret. Den kan benytte samme gjennoføringsløsning som Studiebarometeret og UiS-barometeret. Det vil dessverre ikke kunne være praktisk mulig å tilby Førstesemesterbarometeret til alle programmer allerede i januar 2017, men dersom læringsmiljøutvalget finner det ønskelig, kan Førstesemesterbarometeret gjennomføres som en begrenset pilot allerede nå i januar. I så fall vil hvert av fakultetene samt StOr kunne nominere inntil fem programmer som deltakere i piloten.

Utdanningsdirektørens vurderinger: Utviklingen både innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet og nasjonalt har medført både at Studiebarometeret får mer oppmerksomhet år for år. Institusjonene opplever undersøkelsen som stadig mer relevant. Når det gjelder denne undersøkelsen har UiS hittil ikke vist seg innovativ eller ambisiøs. I år er det derfor lagt stor vekt på å rette på den utilfredsstillende deltagelsesprosenten vi tidligere har hatt. Årets måletsetting om 46% deltakelse var ambisiøst, gitt vår historiske deltakelse.

Utdanningsdirektøren vil berømme arbeidet på mange hold som i år er lagt ned for å oppnå en høy deltakerprosent. Helt spesielt vil utdanningsdirektøren berømme den innsats StOr har lagt ned for å gjøre årets studiebarometerundersøkelse til den beste ved UiS hittil. Den markante resultatforbedringen må i stor grad tilskrives innsatsen fra StOr.

Når det gjelder lokalt administrerte studiebarometerundersøkelser kan vi ikke skilte med innovativitet eller høye ambisjoner. Vi har ikke gjort bruk av slike, og må også på dette området se en rekke institusjoner foran oss. Denne situasjonen kan forbedres dersom UiS-barometeret implementeres som beskrevet ovenfor. Hittil er det ingen institusjoner som gjennomfører lokalt administrerte studiebarometerundersøkelser samtidig med den nasjonalt administrerte. Dermed er muligheten fortsatt tilstede for å kunne være blant de første som får til dette. Dersom vi får til en kopling til undersøkelser utarbeidet på program- eller fakultetsnivå, vil også dette trekke i ønsket retning.

Utdanningsdirektøren ber utvalget drøfte gjennomføring og resultater fra Studiebarometeret samt muligheten for å ta i bruk et UiS-barometer, og ber utvalget gi innspill til hvordan disse undersøkelsene bør vektlegges i det videre arbeidet med kvalitet i utdanningene.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Utvalget deler Utdanningsdirektørens vurdering av gjennomføringen og resultatene for årets Studiebarometer. Utvalget ber Utdanningsdirektøren følge opp saken videre i tråd med hva som skisseres i saken samt de innspill som framkom under utvalgets behandling av saken.

 

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren. 

Saken i pdf-format: LU 33-16 UiS-barometeret.pdf