en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS får 24 nye rekrutteringsstillinger

UiS får 24 nye rekrutteringsstillinger og en realvekst i UiS-budsjettet på 4,5 prosent fra 2015. Dette går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 som ble presentert i dag.

– Vi er veldig glade for antallet rekrutteringsstillinger vi har fått. Det er den største enkelttildelingen av stipendiat- og postdoc-stillinger noensinne, sier universitetsdirektør John B. Møst. Imidlertid er kun 10 av de 24 rekrutteringsstillingene langsiktige; 14 fases ut etter en stipendiatperiode. Alle rekrutteringsstillingene kommer til MNT-fag (realfag og teknologi).

Fra de unge universitetene har det vært knyttet klare forventninger om tydelige forklaringer fra regjeringen på forskjellene i basisfinansiering mellom gamle og unge universiteter. Sistnevnte har argumentert for at forskjellene må bli rettet opp, slik at alle universitetene får samme økonomiske rammebetingelser. Dette blir ikke fulgt opp i budsjettforslaget.

–  Jeg har håp om ytterligere heving av basisbevilgningene til de unge universitetene i årene framover, sier universitetsdirektøren.

Arkeologisk museum
Arkeologisk museum ved UiS (AM) får en økning på 800.000 kroner i budsjettforslaget. Det nye formidlingsbygget til AM som er klar for startbevilgning, ligger imidlertid ikke inne i forslaget til statsbudsjett på grunn av forsinkelser i Statsbygg.

– Vi håper at mellompartiene kan få til en startbevilgning i eventuelle forestående budsjettforhandlinger for 2016-busjettet. Hvis ikke, må startbevilgningen komme i revidert budsjett, understreker universitetsdirektøren.

I regjeringens budsjettforslag kommer 350 nye studieplasser innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og 50 rekrutteringsstillinger knyttet til lærerutdanning og innføring av femårig masterutdanning for grunnskolelærere som ikke er fordelt samt 50 nærings- og offentlig ph.d.er som det kan søkes på.

–  Her har UiS muligheter til å få både flere studieplasser og stipendiatstillinger. Med vår sterke posisjon innen lærerutdanning forventer UiS å få et betydelig antall rekrutteringsstillinger til lærerutdanning og studieplasser innen PPU, sier Møst.

I tillegg ligger det inne tilskudd til 2200 nye studentboliger som vil bli fordelt senere.

UiS-budsjettet inneholder også en økning på 4,6 millioner kroner som følge av overføring av biblioteket fra Helse Stavanger HF til UiS, og en reduksjon på 6,1 millioner kroner i tråd med regjeringens tiltak for å redusere byråkrati i og effektivisere offentlig sektor.


Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om statsbudsjettet.

Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Andre kommentarer:
Norsk studentorganisasjon - NSO: 
Regjeringen leverer på studentboliger, men mangler en plan for studiestøtten– Vi vet ikke hva regjeringen mener er et godt nivå på studiestøtten. Forslaget sørger for at studentene ikke får dårligere råd til neste år, men det burde strengt tatt være en selvfølge. Vi i NSO er tydelige på hva som er studentenes krav, det er på tide at regjeringen tydeliggjør sine ambisjoner, sier NSOs leder Therese Eia Lerøen.

Forskerforbundet: Statsbudsjettet 2016. – Dette er et godt kunnskapsbudsjett, men grunnbevilgningene til institusjonene prioriteres ikke høyt nok, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Forskningsrådet: Statsbudsjettet gir forskning og innovasjon nøkkelrolle i omstilling. ‒ Regjeringen gir med dette budsjettforslaget forskning og innovasjon en viktigere rolle for omstillingen av norsk økonomi enn noen gang, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Universitets- og høgskolerådet - UHR: Realvekst til utdanning og forskning. Regjeringens budsjett for UH-sektoren gir en realvekst på 3,4%. Dette er bra. Norge står foran store omstillinger og UH-sektoren har en tydelig rolle her. Hva som blir de nye jobbene og hvor de blir skapt, vet vi ennå ikke. Men vi vet at grunnforskning er helt sentral i utvikling av nye ideer og innovasjoner. For å utvikle best mulig kvalitet i høyere utdanning og forskning er UH-institusjonene avhengig av et økonomisk handlingsrom. 
Infrastruktur i form av arealer og utstyr, samt vedlikehold av bygg er vesentlig for å tiltrekke oss de beste studentene og forskerne. UHR hadde en forventning om tydeligere satsing på verdensledende miljø og forskningsinfrastruktur og UHR foreslår at satsingen økes i fremtidige budsjett.

Khrono - uavhengig nyhetsavis eid av Høgskolen i Oslo og Akershus: NTNU fikk flest stipendiaterNTNU får 36 nye stipendiater til neste år. Det er 15 prosent av den totale bevilgningen. Høgskolen i Oslo og Akershus får 4 nye stipendiater. 14 institusjoner får ingen.

Reaksjoner fra andre utdanningsinstitusjoner:
Universitetet i Oslo: Universitetenes omstillingskraft må tas mer i bruk.–  Regjeringen får til en betydelig realvekst i budsjettet, og de offentlige bevilgningene til FoU passerer 1 prosent av BNP i 2016. Dette er bra. Men Norge er i en spesiell situasjon, og den omstillingen som statsbudsjettet sikter mot, ville tjent på en enda sterkere satsing på høyere utdanning og forskning, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Universitetet i Bergen: Et godt budsjett for universitetet. – Det er svært gledelig at utdanningssektoren får et løft. En styrking av forskning og utdanning er viktig for utviklingen av kunnskapssamfunnet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Nordland: Beskjeden aktivitetsvekst for UiN. – Det blir ingen store endringer i driften som følge av dette budsjettet. Jeg legger likevel ikke skjul på at vi er skuffet over at vi ikke får flere studieplasser. Landsdelen har stort behov for å få tilført ny kompetanse i arbeids- og næringslivet,  som vi er sentrale i å bidra til, sier rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland.  
Antallet nye permanente stipendiatstillinger på seks er også færre enn det vi hadde håpet på, sier Pedersen.
- Vi hadde også forventet noen signaler om et nytt finansieringssystem som yter større rettferdighet mellom breddeuniversitetene og de nye universitetene, noe Kirke-utdannings- og forskningskomiteen etterlyste i en innstilling til Stortinget (Innst 348 -2014-2015). 

Universitetet i Tromsø: Statsbudsjettet 2016: Tall for UiT. – Vi er positive til regjeringens satsing på forutsigbarhet og langsiktighet ved at breddeuniversitetene fortsatt får et strategisk handlingsrom gjennom videreføring av grunnfinansieringen, men vi savner en større styrking av FRIPRO (fri prosjektstøtte), sier rektor Anne Husebekk. 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNTNU fornøyd med årets statsbudsjett. –  Dette er et budsjett for omstilling og det viser at universitetene er viktige for å legge kunnskapsgrunnlaget for ny vekst, sier fungerende rektor ved NTNU Kari Melby.

Universitetet i AgderFortsatt ulike konkurransevilkårUniversitetet i Agder er både skuffet og noe overrasket over regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er positivt at regjeringen foreslår at UiA skal få en større andel nye stipendiater i 2016, men regjeringen gjør for øvrig ingenting for å utjevne de ulike konkurransevilkårene i sektoren. Det sier rektor Torunn Lauvdal.


 

John B. Møst

Direktør John B. Møst.