en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.


Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med med elevenes faglige læring på 5-10 trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolige med musikalsk og danserisk ungdomskultur.

Læringsutbytte


KUNNSKAP

Studenten:
 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til kunstnerisk, estetisk og musikalsk virksomhet
 • har kunnskaper om å lede og tilrettelegge musikkopplæring for trinn 5-10
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet og om læreplaner i faget
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinn 5-10FERDIGHETER

Studenten:
 • kan lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser med kollegaer og med elever på trinn 5-10
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kunne lede improvisasjons- og komponeringsprosesser for elever på trinn 5-10
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell som over tid er utviklet for skolefaget musikk for trinn 5-10
 • kan legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elever med ulik bakgrunn og forutsetningerGENERELL KOMPETANSE

Studenten:
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold


Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

1. Musikkfagets komponenter

Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.

2. Didaktikk

Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 5-10.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og praktisk metodisk prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk metodisk gruppeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått
Individuell prosjektoppgave1/1 A - F

- Praktisk metodisk gruppeoppgave. Gjennomføring av didaktisk opplegg for klasse 5-10.

- Individuell prosjektoppgave knyttet til et musikkdidaktisk emne.

Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
 • 1 presentasjon innen innholdsområde 1.
 • 1 oppgave/presentasjone innenfor innholdsområde 2.
 • Godkjent praksis

Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon er helt sentralt for læring i musikk og dans (i GLU). Det er derfor et krav om minimum 80 % deltakelse

Dersom disse arbeidskrav ikke innfris, vil studenten ikke få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)

Faglærer
Knut Egil Kristiansen
Emneansvarlig
Marianne Øvregaard
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem, Shalini Premachandran Frøiland
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg, Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og egenøving i tillegg til praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag.

Veiledning og tilbakemelding fra faglærer og medstudenter gis både underveis og til slutt i studiet.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Litteratur


Amsrud, Arve og Tormod Bjørnstad (red.) (2008): Sang i Norge. Oslo, Musikk i Skolen

Bakke, Stein (1995): Kreativ med musikk - Skapande aktivitetar i musikkfaget. Oslo, Det Norske Samlaget

Bø,Odd Magne(2005): Musikkdidaktikk for grunnskolen. Oslo, Universitetsforlaget

Espeland, Magne (2002): Lyttemetodikk studiebok. Bergen, Fagbokforlaget

Espeland, Magne (2004): Lyttemetodikk ressursbok. Bergen, Fagbokforlaget

Gravlie, Tom (1997) : Sang for alle. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag ASA

Hanken og Johansen (1998) : Musikkundervisningens didaktikk. Oslo, Cappelen Akademisk forlag

Kunnskapsløftet, Læreplan i musikk

Kompendium med kursmateriale

Repertoar for koret

Tilrådd tilleggslitteratur:
Metodiske læreverk for ungdomsskolen

Bakken Hauge, Torunn og Catharina Christophersen (2000): Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen, Fagbokforlaget

Eidsaa, Randi Margrethe og Gro A Kvamsvåg (2004): Sanger, septimer og triangler - Musikk i skolen. Bergen, Fagbokforlaget

Ruud, Even (1997): Musikk og identitet. Oslo, Universitetsforlaget

Stige, Brynjulf (1995): Samspel og relasjon. Oslo, Det Norske Samlaget

Kruse, Bjørn (1995): Den tenkende kunstner. Oslo, Universitetsforlaget

Ganer, Karen Marie og Skardhamar, Anne Kari (2001): Litteratur, bilde og musikk. Oslo, Universitetsforlaget

Kullberg og Sjøgren (1995): Sing it. Warner/Chappell Music Scandinavia

Risa, Øyvind (2001): Musikkteori & Arrangering, Del II (s 70-150). Oslo, Universitetsforlaget, 2. utgave
Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.

Sist oppdatert: 26.05.2018