en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.


Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

 

1. Musikkfagets komponenter

Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.

 

2. Didaktikk

Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 1-7.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har kunnskap om desærprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til kunstnerisk, estetisk og musikalsk virksomhet
 • har kunnskaper om å lede og tilrettelegge musikkopplæring for trinn 1-7
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet og om læreplaner i faget

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser med kollegaer og med elever på trinn 1-7
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kunne lede improvisasjons- og komponeringsprosesser for elever på trinn 1-7
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell for skolefaget musikk for trinn 1-7
 • kan mestre ulike innfallsvinkler til begynneropplæring i musikkfaget, være fortrolige med grunnleggende ferdigheter i skolefaget musikk
 • kan legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elever med ulik bakgrunn og forutsetninger

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinn 1-7

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

 

1. Musikkfagets komponenter

Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.

 

2. Didaktikk

Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 1-7.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og praktisk metodisk prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk metodisk gruppeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått
Individuell prosjektoppgave1/1 A - FAlle.

- Praktisk metodisk gruppeoppgave. Gjennomføring av didaktisk opplegg for klasse 1-7.

- Individuell prosjektoppgave knyttet til et musikkdidaktisk emne.

Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
 • 1 presentasjon innen innholdsområde 1.
 • 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2.
 • Godkjent praksis

Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon  er helt sentralt  for læring i musikk og dans (i GLU). Det er derfor et krav om minimum  80 % deltakelse

Dersom disse arbeidskrav ikke innfris, vil studenten ikke få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem, Shalini Premachandran Frøiland
Emneansvarling
Marianne Øvregaard
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo, Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og egenøving i tillegg til praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag.

Veiledning og tilbakemelding fra faglærer og medstudenter gis både underveis og til slutt i studiet.

Praksis

Det er obligatorisk praksis i grunnskolen tilsvarende tre uker for 2. trinn og to uker for 4. trinn. Organisering av praksis gjøres i samarbeid med partnerskolene og plan for denne vil bli lagt frem ved semesterstart. Punktpraksis kan være aktuelt.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Bakke, Stein (1995): Kreativ med musikk - Skapande aktivitetar i musikkfaget. Oslo, Det Norske Samlaget

Bø,Odd Magne(2005): Musikkdidaktikk for grunnskolen. Oslo, Universitetsforlaget

Espeland, Magne (2002): Lyttemetodikk studiebok. Bergen, Fagbokforlaget

Espeland, Magne (2004): Lyttemetodikk ressursbok. Bergen, Fagbokforlaget

Amsrud, Arve og Tormod Bjørnstad (red.) (2008): Sang i Norge. Oslo, Musikk i Skolen

Kunnskapsløftet, Læreplan i musikk

Kompendium med kursmateriale

 

Tilrådd tilleggslitteratur:
Læreverk i musikk for barneskulen

Eidsaa, Randi Margrethe og Gro A Kvamsvåg (2004): Sanger, septimer og triangler - Musikk i skolen. Bergen, Fagbokforlaget

Bakken Hauge, Torunn og Catharina Christophersen (2000): Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen, Fagbokforlaget

Berre, Åslaug (1994): Allabasalla, lærerens bok. Oslo, Aschehoug

Glad, Åse Løvseth (2002): Dans på timeplanen. Oslo, Tell ForlagVi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.

Sist oppdatert: 22.01.2018