en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi alle barn og unge musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom aktivitetsformene musisering, komponering og lytting. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudenten sin egen musikalske utvikling og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning.Faget i lærerutdanningene skal gi grunnleggende innsikt i den norske og internasjonale musikkarven, i musikk som flerkulturelt samfunnsfenomen og i musikk som identitetsskapende kraft og uttrykksform. Det skal gi grunnlag for studentenes allmenne danning og faglige vekst og gi dem opplæring i å kunne ta aktivt del i kultur-, skole- og fagutvikling i sitt framtidige yrke. Arbeidet med faget skal omfatte forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til de aktivitets- og erkjenningsformene vi finner i musikkfaget i gjeldende læreplaner for grunnskolen og i praksisfeltet. Studiet skal gi grunnlag for musikkfaglig samarbeid med andre fagområder og instanser utenom skolen, for eksempel Den Kulturelle Skolesekken eller kulturskolen. Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over tid og er derfor sentrale.

Musikkfaget i lærerutdanningen handler for en stor del om utvikling av studentenes egenferdighet, samt innføring i grunnleggende didaktiske spørsmål. Derfor vil noen emner bli organisert felles for GLU 1 - 7 trinn og GLU 5 -10 trinn. Trinn 5 - 7 er dessuten felles for de to utdanningene og kan få et spesielt fokus.

Musikk 1 består av to emner a 15 sp som tas parallelt. Det ene emnet heter Inn i Musikken og er felles for begge GLU-utdanningene . Det andre emnet heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn. Også i disse emnene vil det være felles elementer.Musikk I (emne I): Inn i musikken

Emnet er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Det inneholder grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, samt innføring i sentrale musikkpedagogiske grunnlagsproblemer knyttet til skolefaget musikk. Emnet består av to moduler som tas parallelt.

Læringsutbytte


KUNNSKAP

Studenten:
 • har kunnskap om desærprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til kunstnerisk, estetisk og musikalsk virksomhet
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet
 • har grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangrer og musikkhistoriske epoker, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk fra andre kulturer
 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori, ulike former for musikkanalyse og om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk.

FERDIGHETER

Studenten:
 • kan bruke et representativt utvalg av tradisjonelle og moderne musikkleker og danser fra vår egen og fra andre kulturer
 • kan synge og bruke stemma på varierte måter, uttrykke seg musikalsk på eget hovedinstrument, kunne akkompagnere sang
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer, og vise kunnskap om musikken gjennom verbale og andre kunstrelaterte uttrykksformer, for eksempel dans/bevegelse og drama
 • kan skape musikk og dans på varierte måter, improvisere med instrument, stemme og kropp og kunne lede improvisasjons- og komponeringsprosesser
 • kan bruke digitalt opptaksutstyr og digitale musikkprogram med tanke på musikalsk skaping og formidling

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikken og dansens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold


Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

1. Musikkfagets kunnskapsgrunnlag

Dette hovedområdet omfatter grunnleggende musikkorientering, innføring i musikkteori og musikkanalyse, samt sentrale musikkpedagogiske, musikkpsykologiske og musikksosiologiske temaer knyttet til skolefaget musikk slik det er utformet i gjeldende læreplan for musikkfaget i grunnskolen.

2. Utvikling av egenferdighet

Dette hovedområdet omfatter grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og praktisk presentasjon/fremføring
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering0/1 Bestått - Ikke bestått
Egenprodusert forestilling1/130 minutterA - F

Mappe vurdering: dokumenter, utvalgte arbeider fra hovedområde 1Egenprodusert forestilling (ca. 30 min.)

der de viser:
 • utøvende vokale/instrumentale ferdigheter både som solist, akkompagnatør og medmusikant i samspillgrupper, band og liknende.
 • at hun/han kan reflektere over egenutvikling i forhold til ferdigheter i sang, spill, dansBåde mappen og avsluttende prøving må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:
 • 1-2 oppgaver innenfor innholdsområde 1: Musikkfagets kunnskapsgrunnlag.
 • 1-2 oppgaver/presentasjoner innenfor innholdsområde 2: Utvikling avSamspill, fremføring, utprøving og refleksjon er helt sentralt for læring i musikk og dans (i GLU). Det er derfor et krav om minimum 80 % deltakelseDersom disse arbeidskrav ikke innfris, vil studenten ikke få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem, Shalini Premachandran Frøiland
Emneansvarlig
Marianne Øvregaard
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo, Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer som forelesninger, gruppearbeid og egenøving, i tillegg til praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag.

Veiledning og tilbakemelding fra faglærer og medstudenter gis både underveis og til slutt i studiet.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Litteratur


Bø,Odd Magne(2005): Musikkdidaktikk for grunnskolen. Oslo, Universitetsforlaget

Edlund, Lars: Modus Vetus. Stockholm, Nordiska Musikförlaget. Kapittel 1-5.

Martinsen, Stein Roger / Reinåmo / Steffenak: Crescendo - fra renessanse til rock. Oslo, Gyldendal. Kapittel 1-4 (180 s.).

Sørvik, Tone (1998): Høyrelære. Gyldendal. ISBN 82-05-22428-5 Tveit, Sigvald (1990): Harmonilære. Oslo, TANO, Del 1 s. 15 - 28, del 2 s. 29-63

Aarsand, Tone Sørvik: Rytmisk hørelære Oslo, Musikk-Huset AS. Avsnitt 1-5.

Programvare for notasjon/sekvensering

Programvare for øving i notelesing m.m.

Repertoar for koret


Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2017-2018.

Sist oppdatert: 26.05.2018