en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk er grunnlagsfag for all teknisk-naturvitenskapelig forskning, og er en forutsetning for vår forståelse av verden omkring oss og for den teknologiske utviklingen i samfunnet. Matematiske og fysiske modeller kan beskrive alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk er også kulturfaktorer: Det moderne naturvitenskapelige verdensbildet er i stor grad skapt av forskning innen matematikk og fysikk.
Studiets innhold, oppbygning og sammensetning:

Studieplanen er strukturert slik at omfanget av både matematikk- og fysikkemner svarer til minst 60 studiepoeng hver. Det er muligheter for ytterligere fordypning innen hvert fagområde, også innen statistikk, via 20 studiepoeng valgemner. Bredden sikres ved at det er lagt inn 15 sp ex.mat. svarende til vitenskapsteoridelen av bacheloroppgaven (5 sp) og matematikkens historie (10 sp).
En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og skal inngå med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i problemstillinger fra forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode.

Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 4. og/eller 5. semester.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Informasjon om spesialisering
For spesialisering i statistikk kan MAT120 Diskret matematikk, erstattes med STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, i 3. semester. Dette kombineres med valgemnene MAT310 Matematisk analyse og FYS310 Statistisk fysikk og faststoffysikk.

Informasjon om emner
Det gis 5 studiepoengs reduksjon mellom FYS 330 Mikrofysikk og emnene FYS310 Statistisk fysikk og faststoffysikk og FYS320 Kvantemekanikk. Emnet må derfor komplementeres med ett annet for å oppnå tilstrekkelig antall studiepoeng for bachelorgraden.


Lektorutdanning i realfag

Behovet for lektorer med realfaglig kompetanse i skolen er stort. Institutt for matematikk og naturvitenskap samarbeider med Institutt for kultur- og språkvitenskap om en lektorutdanning i realfag. Lektorprogrammet (5-årig) er laget spesielt for deg som ønsker å bli realfagslærer i ungdomsskole og videregående skole. På dette studiet følger du et fast løp som sørger for at du får med deg den faglige og pedagogiske kompetansen du trenger for å undervise i fagene du har valgt. Du fordyper deg spesielt innen et fag og skriver til slutt en 60 studiepoengs masteroppgave. Ved siden av tar du et undervisningsfag nummer to.

Hva kan du bli

I Rogaland, en region med et teknologiorientert næringsliv, er behovet for kvalifiserte kandidater innen matematisk-fysisk modellering stort og økende, ettersom de teknologiske og miljømessige utfordringene blir mer omfattende og varierte. Kunnskap innen matematikk og fysikk legger det nødvendige grunnlaget for å kunne forstå og delta i den stadig skiftende teknologiske utviklingen. Denne kunnskapen gir også et solid fundament for livslang læring. Det finnes mange gode, varierte og stabile yrkesvalg for matematikere og fysikere - innenfor forskning, næringsliv og industri, skole og forvaltning. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i matematikk og fysikk, for eksempel ved UiS. Videre vil et fullført bachelorstudium, med PET250 Naturgassteknologi og PET120 Reservoarteknikk som valgemner i 4. og 5. semester, med forbehold om godkjenning, kvalifisere for opptak til masterstudium i petroleumsteknologi, spesialiseringene reservoarteknologi og naturgassteknologi.

Grunnet ulikt BSc-grunnlag sammenliknet med ingeniørstudentene vil kombinasjonen av bachelorgrad i matematikk og fysikk med MSc-spesialisering i reservoarteknologi og naturgassteknologi kvalifisere til MSc-tittelen, men ikke til sivilingeniørtittelen.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
Det er lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 4 og/eller 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut.  Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder for Bachelor i matematikk og fysikk:

 

Norden

Lunds Universitet, Sverige

 

Europahttp://student.uis.no/article.php?articleID=26478&categoryID=5333#Newcastle Universityhttp://student.uis.no/article.php?articleID=26478&categoryID=5333#Newcastle University

http://student.uis.no/article.php?articleID=26478&categoryID=5333#Newcastle UniversityNewcastle University (Storbritannia)

 

Land utenfor Europa:http://student.uis.no/article.php?articleID=63123&categoryID=5334# University of Mississippihttp://student.uis.no/article.php?articleID=63123&categoryID=5334# University of Mississippi

http://student.uis.no/article.php?articleID=63123&categoryID=5334# University of MississippiUniversity of Mississippi (USA)

 

Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Kontaktinformasjon

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no