en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk - årsstudium


Målet for studiet er å gi en innføring i utvalgte, sentrale tema i ren og anvendt matematikk.

Studiet går over to semestre og gir 60 studiepoeng.


Matematikk årsstudium gir en god basis for videre studier i realfag. I målgruppen for studiet finner vi f.eks studenter som ønsker matematikk i en bachelorgrad ved et universitet eller i en lærerutdanning. Studiet egner seg også for lærere i ungdomsskole og videregående skole som vil oppgradere sin matematikkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Nivået på studiet er tilpasset begynnerstudenter, men studiet egner seg best for de med interesse og anlegg for matematikk, og matematikk R2 fra videregående skole er anbefalt. Kursene omfatter både regningskrevende emner (kalkulus, sannsynlighetsregning) og mer abstrakte emner som tallteori.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, regneøvinger, hjemmeoppgaver og obligatoriske innleveringer. Arbeidet vurderes på grunnlag av skriftlig eller muntlig eksamen, og innleverte obligatoriske øvelser. Lærebøker oppgis i emnebeskrivelsen for hvert emne. Anbefalt sekundærlitteratur og nøyaktig pensumliste vil bli gitt av faglig ansvarlig på forelesningene. Studentene kan søke om å få godkjent emner de allerede har avlagt eksamen i, og innpasse disse i årsstudiet.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
Arbeids- og undervisningsformer
Pensumlitteratur
Evalueringsformer
Vurderingsformer


Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Ved ønsker om videre studier innenfor henholdsvis bachelorstudiet i matematikk og fysikk, bachelorstudier i ingeniørfag eller realfagslektor, må følgende emner være en del av studieplanen, forutsatt at de ikke er tatt som en del av årsstudiet:

Bachelor i matematikk og fysikk
MAT240 Matematikkens historie
MAT210 Reel og kompleks kalkulus
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Lektor i realfag (krav for undervisningskompetanse i matematikk)
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
MAT240 Matematikkens historie

Ingeniør
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
MAT210 Reel og kompleks kalkulus

Hva kan du bli

Årsstudiet gir en god basis for videre studier i realfag og ingeniørfag. Det er stort behov for lærere med kompetanse i realfag, spesielt matematikk.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.