en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Det femårige masterstudiet i teknologi / sivilingeniørstudiet i informasjonsteknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng.

Med en mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en bred faglig plattform i data- og elektroteknikk, med mulighet for to ulike spesialiseringer: Datateknikk og Automatisering og signalbehandling.
Mastergradsutdanningen i teknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med fysikk-kunnskaper tilsvarende 2FY/Fysikk 1 og matematikk-kunnskaper tilsvarende 3MX/R1+R2. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen relevant fagområde. Studenter tatt opp på 5-årig master i informasjonsteknologi kan velge å fullføre bachelor-utdanningen innen enten data eller elektro, avhengig av hvilken spesialisering en ønsker å fortsette på i de to siste årene.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets to siste år, med omfang på totalt 120 studiepoeng, inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan utføres i samarbeid med en industribedrift.

De som blir tatt opp til 5-årig master i informasjonsteknologi kan velge mellom følgende spesialiseringer:

Datateknikk:

Forutsetter at en velger bachelor i ingeniørfag, data (180 sp) de tre første årene. Her tilbys emner i programvareutvikling, dataintensive systemer, sikkerhet og informasjonssystemer. Dette studiet gir grunnlag for jobber innen utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer for ulike formål. Dette er et internasjonalt studium, hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk, og den engelske tittelen på studiet er "Computer Science".

 

Automatisering og signalbehandling:

Forutsetter at en velger bachelor i ingeniørfag, elektro (180 sp) de tre første årene. Automatisering formidler innsikt i moderne reguleringsteknikk som har anvendelser i f.eks. robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandling skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. Vi kan nevne CD-spiller, mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av seismiske data, DVD-format og prosesstyring som eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signalbehandling.

 

UiS har lagt forholdene godt til rette for masterstudentene i informasjonsteknologi. Det er pauserom og datarom spesielt reservert for disse studentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

 

Det tas et generelt forbehold om at fakultetet har tilstrekkelig med fagpersonale og øvrige ressurser, samt at det er tilstrekkelig med studenter, til å gjennomføre tilbudet som planlagt. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
  2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
  3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
    1. Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
    2. Bacheloroppgaven.
  4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet" § 5.
  5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Rammeplan

De tre første årene er studieplanen utarbeidet i henhold til "Rammeplan for ingeniørutdanning", som skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.

Hva kan du bli

Ingeniører i data- og elektroteknikk er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og det er elektro- og dataingeniører som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

 

Fullført mastergrad i informasjonsteknologi kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudium innen samme fagfelt. Universitetet i Stavanger tilbyr denne muligheten.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler