en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring. Fagmiljøet holder et faglig høyt internasjonalt nivå.

Bachelorstudiet i Kjemi og miljø er et tre-årig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelorstudiet i kjemi og miljø har emner innen matematikk, fysikk og data som er felles for alle ingeniørstudenter. Gjennom kjemiemnene får studentene solide kjemikunnskaper, samtidig som det er et miljø-perspektiv i fagene. I 5. semester kan studentene selv velge innhold i spesialiseringen sin i retning av miljøbioteknologi, eller mer petroleumsrelaterte fag

Undervisningen er allsidig. I noen fellesemner er det felles forelesninger, i andre emner undervises det i mindre grupper og prosjekter. Mange av kjemikursene har laboratorieoppgaver som gir praktisk øving og mulighet til å studere teorien i praksis. I bacheloroppgaven jobber en alene eller i små grupper på 2-3 studenter. Her får studenten spesialtilpasset veiledning og jobber på et prosjekt, enten som del av forskningen til de ansatte eller i en vertsbedrift. Utdanningen har tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv.

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag har kandidaten bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

En bacheloroppgaven er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg inngår en del vitenskapsteori og etikk.

Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester.

Emnebeskrivelsene på nettet gir informasjon om

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsformer
  • Emneevalueringsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Lektorutdanning i realfag

Behovet for lektorer med realfaglig kompetanse i skolen er stort. Institutt for matematikk og naturvitenskap samarbeider med Institutt for kultur- og språkvitenskap om en lektorutdanning i realfag. Lektorprogrammet (5-årig) er laget spesielt for deg som ønsker å bli realfagslærer i ungdomsskole og videregående skole. På dette studiet følger du et fast løp som sørger for at du får med deg den faglige og pedagogiske kompetansen du trenger for å undervise i fagene du har valgt. Du fordyper deg spesielt innen et fag og skriver til slutt en 60 studiepoengs masteroppgave. Ved siden av tar du et undervisningsfag nummer to.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø. Kjemi og miljø-studiet følger rammeplanen for fagfeltet kjemi.

Hva kan du bli

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.

 

Etter avlagt bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved UiS. For studenter med bachelor i kjemi og miljø som ønsker å søke på master i industriell økonomi anbefales det å ta IND200 Økonomi og organisasjon som valgemne. Elles vil mange universitet og høyskoler i Norge og i utlandet godkjenne en bachelorgrad for videre masterstudier, men kan i noen tilfeller kreve at du må ta enkelte fag for å supplere graden.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet eller Universitetet på Svalbard (UNIS) som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
Det er lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut.  Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder for Bachelor i ingeniørfag - Kjemi og miljø:

Norden

Lunds Universitet, Sverige

Universitetssenteret på Svalbard, Norge

 

Land utenfor Europa:

Griffith University, Australia

Queensland University of Technology, Australia

University of Wisconsin - Platteville, USA

 

Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: post-tn@uis.no