en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter gjennomgått og bestått utdanning forventes det at studenten:

Kunnskaper

- har utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur og samfunnsvitenskapelige fag

- har spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling

- har forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og deltar i arbeidet med forebygging av kreft

- har god innsikt i kurativ, palliativ behandling og pleie og omsorg ved livets avslutning

- har god innsikt i kreftsykepleierens funksjon og ansvarsområde

Ferdigheter

- kan utøve sykepleie til mennesker med kreft i alle aldre (barn, ungdom, voksne, eldre) og i alle faser av sykdommen

- kan anvende sine kunnskaper om kreftsykdommer og ta aktivt del i behandlingen

- kan gi støtte og omsorg til den kreftsyke og pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse

- kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig

- kan gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasient, pårørende medarbeider og studenter

- kan anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer

- kan samhandle på tvers av faggrupper og nivå i helsetjenesten

Generell kompetanse

- kan utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å ha en kreftsykdom og gjennomgå behandling

- kan ta ansvar for utøvelse av forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sykepleie

- kan ta ansvar for å møte døendes behov og være til støtte for pasient og pårørendes i livets sluttfase

- kan bidra til å utvikle nettverksarbeid i kreftomsorg både i utenfor sykehus

- kan anvende relevant forskning og bidra til fagutvikling

- kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid

- kan utvikle og forbedre kvaliteten på den direkte pasientrettede sykepleien

- kan videreutvikle den personlige og faglige kompetansen som kreftsykepleier