en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kreftsykepleie - videreutdanning

Hvert år får over 30000 kreft i Norge. Det er beregnet en stor økning i de neste tiårene og det vil kreve økt behov for spesialutdannede sykepleiere både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Studiet gir kompetanse og praktisk erfaring fra pasienter med kreft og deres pårørende i forhold til kurativ og palliativ behandling og pleie, og omsorg i livets sluttfase.

Studiet har som mål å utdanne reflekterte og kvalifiserte kreftsykepleiere som utøver avansert sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskap og verdier. Kreftsykepleiers ansvars- og funksjonsområder er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering. Undervisning, veiledning, fagutvikling, administrering og ledelse av helsetjenesten er også kreftsykepleiers ansvar.

Studiet gir kompetanse til å jobbe både i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Videreutdanning i kreftsykepleie har et verdigrunnlag som bygger på respekt for livet og menneskets egenverd. Studiet tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn som innebærer gjensidighet, medmenneskelighet, ansvarlighet og respekt.

Varighet
To år - deltid, 60 studiepoeng.

Nytt kull starter opp høsten 2016.

Fagplan

Fagplan for videreutdanning i kreftsykepleie er utarbeidet etter Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.des 2005. Rammeplanen er utdanningens styringsinstrument. Den beskriver mål og innhold for utdanningen. På den måten sikrer rammeplanen en enhetlig og likeverdig videreutdanning i kreftsykepleie ved forskjellige høgskoler/universitet samtidig som en kan tilpasse utdanningen til lokale forhold.

Omfang:

Videreutdanning i kreftsykepleie er på 60 studiepoeng og er et deltidstudie over to år.

Studie- og arbeidsformer:

Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i studentaktive læringsformer. Studiet tar sikte på å forene et høyt teoretisk nivå med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Arbeidsmåter for læring er eget litteraturstudie, forelesninger, arbeid i grupper og seminarer, innlevering av arbeidskrav. Veiledning og refleksjon er viktig for utvikling av yrkeskompetanse.

Organisering av studiet:

Studiet består av 13 uker teoretiske studier fordelt på alle fire semestre og er organisert i ukesamlinger. Det må påregnes en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene.

Kliniske studier er på 12 uker fordelt på seks uker i 2. og 3. semester. En praksisperiode skal gjennomføres på avdeling som gir cytostatika- og strålebehandling. Den andre praksisperioden gjennomføres på annen sykehusavdeling eller i kommunehelsetjenesten. Kliniske studier er veiledet praksis knyttet til kontaktsykepleier og inngår i vurderingsordning for kliniske studier.

Det er ikke praktisk mulig å organisere studiet slik at alle studentene gjennomfører samme praksisperiode samtidig. Derfor går kliniske studier i både VKSP20 og VKSP30 både i 2. og 3. semester, slik at én gruppe følger VKSP20 i 2. semester og VKSP30 i 3. semester, mens den andre gruppen følger VKSP30 i 2. semester og VKSP20 i 3. semester. Studentene er fulltidsstudenter i kliniske studier.

Eksamensformer:

Studiet har to eksamener. Den ene er en individuell hjemmeeksamen i 2. semester. Den andre er en avsluttende fordypningsoppgave i siste semester.

Hva kan du bli

Kreftsykepleier - spesialsykepleier innen ulike avdelinger på sykehus, med spesialavdelinger og poliklinikker og i kommunalhelsetjenesten innen sykehjem, hjemmesykepleien, lindrende enheter og i organisasjoner med fokus på kreftproblematikk.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Det er pr. i dag ikke lagt til rette for å hospitere eller ta deler av utdanningen i utlandet.

Kontaktinformasjon

Institutt for helsefag, tlf. 51 83 41 00

Hildegunn Oma Steine, Fagansvarlig