en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende mål:

Kunnskaper

 • Kunnskap om teori og metode som ligger til grunn for utføringen av sosialpedagogisk og barnevernfaglig arbeid.
 • Kunnskap om og forståelse for prinsippet om barnets beste som grunnleggende for barnevernspedagogens profesjonsutøvelse.
 • Kunnskap om teori og metoder fra samfunnsvitenskap, jus og psykologi som danner grunnlaget for barnevernspedagogens profesjonsutøvelse.
 • Kunnskap om barnevernets og barnevernspedagogens historie og samfunnsmandat.
 • Kunnskap om og forståelse for betydningen av egen personlig og faglig videreutvikling.
 • Kunnskap om faglig utviklingsarbeid og nye arbeidsmåter med grunnlag i forskning og annen faglig innovasjon.

Ferdigheter

 • Kunne anvende forskningsbasert kunnskap i praktisk sosialpedagogisk arbeid.
 • Kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og kvalitetsutvikle eget arbeid.
 • Kunne arbeide sosialpedagogisk på de arenaene og institusjoner hvor barn og unge oppholder seg.
 • Kunne skape relasjoner til barn, unge og deres foresatte på en måte som fremmer deltakelse og medvirkning, og på den måten bidrar til positiv endring.
 • Kunne bruke ulike aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid.
 • Kunne anvende juridisk og barnevernfaglig kompetanse i saksbehandling i barnevernet på en måte som ivaretar barn og unges behov og rettigheter.
 • Kunne møte barn og unge og deres pårørende med respekt og empati, og se respekt og likeverd som grunnleggende forutsetninger for profesjonsutøvelse.
 • Kunne kommunisere og samarbeide hensiktsmessig i konfliktfylte sammenhenger.
 • Kunne arbeide med mennesker med ulike holdninger og kulturbakgrunn, og sikre forsvarlig behandling uavhengig av kulturell bakgrunn og verdistandpunkt.
 • Ha oversikt over hjelpeapparatet og andre faggruppers kompetanse, og kunne anvende andres kunnskap aktivt i arbeidet med å redusere barns, unges og deres familiers sosiale problemer.

Generell kompetanse

 • Kunne utøve sin profesjonskunnskap og profesjonskompetanse på en etisk forsvarlig måte.
 • Kunne handle ut fra yrkesetiske retningslinjer.
 • Gjennom tverrprofesjonell samarbeidslæring ha tilegnet seg kjennskap til andre profesjoners kompetanse, for å kunne gjøre aktiv bruk av egen og andres kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ha kjennskap til hovedmål og virkemidler i politikk som gjelder barn, unge og deres familier og kunne vurdere disse kritisk.